Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ – 1η Δημόσια Διαβούλευση
1
Προγραμματική Ιδεολογία
1. Το οικονομικοκοινωνικό πλέγμα του παγκόσμιου συστήματος, όπως έχει
διαμορφωθεί, δεν δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
του σεβασμού του Ανθρώπου. Η λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος
έχει εκ του αποτελέσματος οδηγήσει τη χώρα σε ένα δίλημμα: είτε την επιλογή
της μείωσης της Δημοκρατίας (Madison) είτε την επιλογή της μείωσης της
ανισότητας (Αριστοτέλης). Το κίνημα επιλέγει τη μείωση της ανισότητας.
Η φεντεραλιστική προσέγγιση της μείωσης της Δημοκρατίας σε μία ένωση με κράτη-
μέλη τα οποία αφενός έχουν ιστορία πολλών αιώνων και αφετέρου δεν έχουν χτίσει
κοινό σημείο πολιτιστικής αναφοράς δεν αποτελεί καν χαρακτηριστικό πολιτικής
ενοποίησης: είναι απτή απόδειξη τραπεζικού φεντεραλισμού, ήτοι
χρηματοοικονομικής δικτατορίας.
Αυτή η καταφανής παραβίαση όχι μόνο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών αλλά και της
φιλοσοφίας ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εκτροπή η οποία επιβάλλεται
στους Ευρωπαίους με σκοπό τον έλεγχό τους, τη φαβελοποίηση εντός κάθε
κράτους-μέλους της ΕΕ και εντός της ΕΕ ως σύνολο.
Η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα τεχνητά, μέσω καταστροφικών εργαλείων χρέους και
εμπορίου, και προγραμματισμένα, χρησιμοποιώντας την κοινή ευρωπαϊκή αγορά ως
δούρειο ίππο. Ως εκ τούτου, η παραχώρηση εθνικών δημοκρατικών δικαιωμάτων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είχε ως απότοκο την αφαίρεση θεμελιωδών ανθρώπινων
δικαιωμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική Ευρωπαϊκή Συνθήκη.
Τοιουτοτρόπως, το δίλημμα “μείωση της Δημοκρατίας” ή “μείωση της ανισότητας”
ταυτίζεται σε αυτή την περίπτωση με το δίλημμα “καταστροφή της Ευρώπης μέσω
μηχανισμών συρρίκνωσης της οικονομίας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας” ή
“διάσωση της Ευρώπης μέσω της επαναφοράς της στις αρχές και τις αξίες που
διέπουν την ίδρυσή της”.
Το κίνημα είναι ιδεολογικά αντίθετο με την καταστροφή της Ευρώπης, όπως αυτή
οδηγείται τα τελευταία έτη, κατά παράβαση των ιδρυτικών συνθηκών, συνεπώς
επιλέγει τη μείωση της ανισότητας.
2
2. Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει
συρρικνώσει στη χώρα την πρόσοδο της εργασίας και του κεφαλαίου εις
όφελος της προσόδου της κενής διαμεσολάβησης για την πώληση
υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών. Το αρνητικό αποτέλεσμα στην
παραγωγική βάση της χώρας και η έλλειψη μηχανισμού αντισταθμιστικής
μεταφοράς πλεονάσματος των ωφελούμενων αλλοδαπών παραγωγών δεν
διασφαλίζει τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση της χώρας. Το κίνημα επιλέγει
την μείωση της ανισότητας στη χώρα αξιοποιώντας μια διευρυμένη έννοια της
κοινωνικής δικαιοσύνης (Rawls) σύμφωνα με την οποία η βελτίωση της
ευημερίας των πολιτών με το χαμηλότερο επίπεδο ευημερίας υλοποιείται με
τον συνδυασμό της αύξησης της προσόδου της υγιούς επιχειρηματικότητας
και της δημιουργικής καταστροφής (Schumpeter) της άνευ επαρκούς εθνικής
προστιθέμενης αξίας διαμεσολάβησης.
Η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης σχεδόν στο σύνολο των τομέων της
οικονομίας είναι εμφανής. Ελλείψει εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, η συμμετοχή
της χώρας στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά και το άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο δεν
οδήγησε στη δημιουργία κινήτρων μετακίνησης πόρων από μη παραγωγικούς τομείς
σε άλλους, δεν οδήγησε στη δημιουργία συνεργειών είτε μέσω ενδοβιομηχανικού
εμπορίου είτε μέσω συστοιχιών συμπληρωματικότητας, δεν οδήγησε στην ανάπτυξη
νέων παραγωγικών δομών και τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ως διέξοδος
παρουσιάστηκε η έωλη εγχώριας παραγωγής διαμεσολάβηση πάσας μορφής, ακόμα
και ως δημιουργία προβλημάτων στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων
και υπηρεσιών ούτε ώστε να έχει λόγο ύπαρξης. Ως εκ τούτου, η χώρα οδηγήθηκε,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στην υποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής με
αλλοδαπή. Ο διεθνής δανεισμός επέτρεψε την ασύδοτη αύξηση των τιμών, οι οποίες
δεν στηρίζονταν σε ζήτηση βάσει των προσόδων από εργασία ή υγιή
επιχειρηματικότητα.
Η απότομη διόρθωση της δανειοδοτικής στρέβλωσης άφησε τους πολίτες στα όρια
της ανέχειας και μόνους κερδισμένους τη μειονότητα των ασύδοτων μεσαζόντων. Το
ισοπεδωτικό εργαλείο τυπολογίας "Πρόγραμμα/Μνημόνιο" διευρύνει περαιτέρω τις
ανισότητες οδηγώντας στη φαβελοποίηση. Σε επίπεδο παραγωγής, μειώνει το
διαθέσιμο εισόδημα της κατεστραμμένης μεσαίας τάξης με απότοκο την καταστροφή
κάθε πιθανότητας δημιουργίας νέων υγιών επιχειρηματικών βάσεων, και,
παράλληλα, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες, όταν οι μισθοί φτάσουν σε μη
βιώσιμο επίπεδο, για την ανάπτυξη επιχειρήσεων χρηματοδοτούμενων από
3
αλλοδαπά κεφάλαια ή από τους ασύδοτους μεσάζοντες που μένουν στο
απυρόβλητο.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να γίνει με τη μείωση των προσόδων
εργασίας και κεφαλαίου, επιτρέποντας στο κόστος συναλλαγών και στην κενή
διαμεσολάβηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να παραμένει ως έχει. Αν
χρησιμοποιήσεις σφυρί για να καρφώσεις μια πινέζα που κρύβεται δίπλα σε ένα
καρύδι, η πινέζα θα καταλήξει να πλέει άθικτη μέσα στο λιωμένο καρύδι. Η αλλαγή
της φαύλης νοοτροπίας στο σύνολο της κοινωνίας, η δημιουργία πραγματικά υγιών
προϋποθέσεων επιχειρηματικής λειτουργίας και η βελτίωση της ευημερίας των
πολιτών που βρίσκονται στα όρια της ανέχειας -και πέρα από αυτά- αποτελούν τη
μόνη λειτουργικά ρεαλιστική προσέγγιση.
4
3. Ο προσδιορισμός και η διασφάλιση των εθνικών στρατηγικών στόχων,
συμπεριλαμβανομένων της ποσότητας και της ποιότητας του πληθυσμού, των
μηχανισμών δομικής βελτίωσης της ποιότητας της Δημοκρατίας και των
μηχανισμών παραγωγής σχεδιασμού και στρατηγικής διαχείρισης των
υποθέσεων άμυνας & ασφάλειας, διπλωματίας και οικονομίας, τίθενται σε
μηδενική βάση και λαμβάνουν πρώτη προτεραιότητα υλοποίησης με
υπερκομματική αξιοκρατία.
Υπάρχει σοβαρή θεσμική ανεπάρκεια. Σε αυτό το περιβάλλον είναι ανέφικτη η
εφαρμογή υγιών πολιτικών, διότι είτε μετατρέπονται σε όργανα εξυπηρέτησης
κομματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων είτε ακυρώνονται στην περίπτωση που δεν
σέβονται τον φαύλο τρόπο λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών.
Πριν από την εφαρμογή πολιτικών πρέπει να τεθούν οι σωστές, υπερκομματικές
βάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοκρατικού
πολιτεύματος όχι ως μέσο διαιώνισης αντιπαραγωγικής νοοτροπίας και
παράπλευρης εξυπηρέτησης συμφερόντων, αλλά ως μέσο εξυπηρέτησης των
εθνικών στόχων.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πρέπει να αξιοποιηθούν πόροι μεγάλης κλίμακας
οι οποίοι σκοπίμως παραμένουν ανενεργοί διότι σε ένα σύστημα που λειτουργεί με
εν κρυπτώ παρασιτισμό, η εμπλοκή υγιών δυνάμεων αποκλείεται επί τούτου με κάθε
μέσο. Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρξει άμεση και ουσιαστική κάλυψη των μικρών αλλά
ζωτικής σημασίας αναγκών για την επιβίωση του πληθυσμού.
Η θεσμική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων γίνεται με την αφαίρεση των
στρατηγικών υποθέσεων από το επίπεδο της καθημερινής κομματικής διευθέτησης
με σκοπό την απελευθέρωση πολιτικής ενέργειας προς αξιοποίηση στην
αντιμετώπιση των επιτακτικών καθημερινών προβλημάτων του λαού.
5
Διαπραγματευτική φιλοσοφία επόμενης ημέρας
Η Ελλάδα έχει ήδη πληρώσει το κόστος πολλών λανθασμένων εσωτερικών επιλογών
της. Κατανόησε τα αδιέξοδα στα οποία επέτρεψε να την οδηγήσουν οι εξελίξεις.
Κυρίως, κατανόησε τη βαθύτερη αιτία των αδιεξόδων της: τις ψευδαισθήσεις.
Η συμβολή της Ελλάδας στη δημιουργία κοινής Ευρωπαϊκής βάσης έπρεπε να είναι
απείρως μεγαλύτερη, έπρεπε να βασίζεται περισσότερο στη μετουσίωση της
ιστορικής πραγματικότητας σε απτή μεθοδολογία σκέψης και δράσης παρά στην
διατήρηση ενός κοινού ευρωπαϊκού σημείου ιστορικής αναφοράς. Ο λήπτης της
Γνώσης δεν δύναται να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές της διαστάσεις – αν
μπορούσε, θα ήταν ήδη κάτοχός της. Η Ελλάδα μπορεί – γιατί πρέπει να έχεις για να
μπορείς να δώσεις.
Η Ελλάδα όμως επωμίστηκε το βάρος προβλημάτων τα οποία δεν της αναλογούν.
Δεν μπορούμε πλέον να συρρικνώνουμε το επίπεδο ζωής σε κατηγορία εξαθλίωσης
τριτοκοσμικής χώρας περιμένοντας τους Ευρωπαίους πολίτες να συνειδητοποιήσουν
ότι είναι νομοτελειακά οι επόμενοι και να δράσουν συλλογικά.
Δεν μπορούμε πλέον να αναμένουμε συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων να μας
οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην εσωτερική χρεωκοπία, να στρέψουν τον
Έλληνα κατά του κράτους του – δηλαδή κατά του εαυτού του υπό τη μορφή
εσωτερικού κανιβαλισμού, να καταστρέψουν το ευρώ και να οδηγήσουν την Ελλάδα
στη δραχμή με ταπεινωτική υποτίμηση, περιμένοντας τους Ευρωπαίους πολίτες να
συνειδητοποιήσουν ότι η συγκριτική ανωτερότητα, η οποία τους επικοινωνείται ως
όραμα, αποτελεί ουτοπία.
Δεν μπορούμε πλέον να αναμένουμε τυχόν άλλα κέντρα αποφάσεων εκτός Ευρώπης
ότι η οικονομική καταστροφή της Ελλάδας θα οδηγήσει στην άνευ όρων παράδοσή
της σε όποιο εναλλακτικό σχέδιο εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα,
περιμένοντας τους ίδιους να συνειδητοποιήσουν ότι τα όποια εναλλακτικά σχέδια θα
μοιάζουν τότε ασύγκριτα πιο αβέβαια, άρα και μη προτιμητέα, από το λάθος σχέδιο
που θα έχει ήδη εφαρμοστεί, διότι θα επικοινωνηθούν εύλογα ως πιθανές πηγές
παραγωγής της αποτυχίας του λανθασμένου σχεδίου.
Δεν μπορούμε πλέον να υφιστάμεθα περαιτέρω εθνική ανασφάλεια επιτρέποντας την
έλλειψη σεβασμού στην εθνική μας ακεραιότητα από την Τουρκία για να μην
διαταράξουμε, δήθεν, εσωτερικές της ισορροπίες. Είναι αδιανόητο σε χώρα-μέλος
του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή
6
Δημοκρατία και να τρομοκρατεί οικονομικά και στρατιωτικά την Ελλάδα. Δεν
μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια ηττοπαθή πολιτική, περιμένοντας από κάποιας
μορφής εθνικό ή διεθνή οργανισμό να ασκήσει τη δέουσα πίεση ούτως ώστε να
σεβαστεί η Τουρκία τα αυτονόητα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου.
Δεν μπορούμε πλέον να αποτελούμε το μεταναστευτικό ανάχωμα της ΕΕ,
περιμένοντας μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική να επιλύσει το ευρωπαϊκό πρόβλημα
που έχει μετατραπεί σε αμιγώς Ελληνικό διότι τα σύνορα της Ελλάδας και της
Κύπρου δεν αντιμετωπίζονται στην πράξη ως σύνορα της ΕΕ.
Δεν μπορούμε πλέον να διαπραγματευόμαστε τα εν λόγω ζητήματα χωρίς εθνική
στρατηγική, αποσπασματικά, από ανίσχυρη θέση λόγω των εξελίξεων. Το σύνολο
των ζητημάτων του χρέους, της ποιότητας ζωής, των πλουτοπαραγωγικών πηγών,
των γεωπολιτικών ισορροπιών και πλήθος άλλων στρατηγικής σημασίας
συνιστωσών πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά. Μπορούμε, ελπίζουμε, θα
επενδύσουμε στην ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των εναλλακτικών επιλογών μας
εντός και εκτός Ευρώπης με σκοπό την αύξηση του χώρου των στρατηγικών
επιλογών που τιμούν το χρέος στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις δυνατότητες του
Ελληνικού Έθνους.
7
Βασικές αλλαγές στη δομή του κράτους
Η σημασία της Ομογένειας ως μέρος του Έθνους δεν έχει γίνει κατανοητή. Είναι
εμφανής η εγκατάλειψη των Ελλήνων εκτός Ελλάδος και η αποποίηση των
πολλαπλασιαστικών οφελών που θα προέκυπταν από τη στοχευμένη ανάπτυξη
αποτελεσματικών σχέσεων. Στα πλαίσια της υπάρχουσας δομής, η πολυδιάσπαση
των αρμοδιοτήτων και η δεδομένη ανεπάρκεια μέσων του Υπουργείου Εξωτερικών
ακόμα και για τη διαχείριση των σχετικών ζητημάτων έχει δημιουργήσει την
επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία παραγωγικής κάλυψης του θεσμικού κενού.
Δημιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Γενική Γραμματεία Ελλήνων Εξωτερικού με
αρμοδιότητα την αμφίδρομη ανάπτυξη των οικονομικών (χρηματοοικονομικών,
επενδυτικών, διάχυσης και προβολής) και πολιτιστικών (πολιτιστικής διπλωματίας,
προσέλκυσης φοιτητών, τουριστικού προϊόντος) δεσμών βάσει του εθνικού
στρατηγικού σχεδιασμού. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ελλήνων
Εξωτερικού εμπίπτει η ακριβής καταμέτρηση (δημογραφικά) της ομογένειας και της
οργάνωσης της συμμετοχής τους για την κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου στις
εθνικές εκλογές.
Στη Γενική Γραμματεία Ελλήνων Εξωτερικού μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και το
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και το σύνολο των μέσων του
κράτους εκτός Ελλάδος εξαιρουμένων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με σκοπό την υπερκομματική αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων εθνικής
ασφάλειας, δημιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας
απαρτιζόμενο από
 τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες του
Υπουργού που προβλέπονται από το Σύνταγμα,
 τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωματικό ε.α.
των Ενόπλων Δυνάμεων
 τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωματικό ε.α.
των Σωμάτων Ασφαλείας
 τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
 τους 20 καλύτερους Στρατηγικούς Αναλυτές της χώρας.
8
Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι η μελέτη των πληροφοριών
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Κρατικής Ασφάλειας, της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών, και άλλων πηγών, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η
παραγωγή στρατηγικής για όλο το εύρος DIMEFIL, η ενημέρωση του Συμβουλίου
Στρατηγικής Υποστήριξης για ζητήματα παραγωγικής υφής, η ενημέρωση της
πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφαλείας για
ζητήματα άμυνας & ασφάλειας, και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων.
Τα μέλη έχουν 8ετή θητεία.
Κύρια αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα αποτελεί η έλλειψη
υπερκομματικής στρατηγικής στο σύνολο των προς επίτευξη εθνικών στόχων. Για
την εξάλειψη αυτής της αιτίας δημιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο
Στρατηγικής Υποστήριξης απαρτιζόμενο από 3 μέλη οριζόμενα από την Ακαδημία
Αθηνών, 3 μέλη οριζόμενα από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, 3 μέλη οριζόμενα από το
Εθνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, και 3 μέλη
οριζόμενα κατόπιν διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Ελλήνων Εξωτερικού με
την Ελληνική επιστημονική κοινότητα στην αλλοδαπή.
Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Στρατηγικής Υποστήριξης είναι η παραγωγή και
αναθεώρηση στρατηγικών σχεδίων για το σύνολο των εθνικών στόχων και η
υποβολή τους στο Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων.
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής των στρατηγικών σχεδίων, το Συμβούλιο
Στρατηγικής Υποστήριξης υποχρεούται να ζητήσει τις θέσεις των κατά θεματική
ενότητα εμπλεκομένων φορέων και όποιου άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου
επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία συλλογής προτάσεων. Κατόπιν ενδελεχούς
μελέτης και κατηγοριοποίησης των προτάσεων, το Συμβούλιο δικαιούται να ζητήσει
περαιτέρω στοιχεία ή την υλοποίηση εξειδικευμένης διαβούλευσης με φυσικά ή
ηλεκτρονικά μέσα.
Τα μέλη έχουν 5ετή θητεία.
9
Δημιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής και
Διαχείρισης Κρίσεων απαρτιζόμενο από
 τον Πρωθυπουργό,
 τον Υπουργό Εξωτερικών,
 τον Υπουργό Οικονομικών,
 το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας,
 τον Σύμβουλο Στρατηγικής Υποστήριξης,
και όποιον άλλο υπηρεσιακό παράγοντα κρίνουν οι ανωτέρω ότι πρέπει να παραστεί
στις συνεδριάσεις του που θα είναι τακτικές (μια κάθε μήνα) και έκτακτες, όποτε
παραστεί ανάγκη.
Πλέον της διαχείρισης κρίσεων, αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής
και Διαχείρισης Κρίσεων είναι η μελέτη, η αναθεώρηση και η υποβολή προς έγκριση,
με αυξημένη πλειοψηφία, των στρατηγικών σχεδίων που έχει παράξει πρωτογενώς
το Συμβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης από τη Βουλή των Ελλήνων.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική ηγεσία.
 Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
 Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών του Υπουργείου αποφασίζεται
αποκλειστικά από ένστολους με αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια.
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
 Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική ηγεσία.
 Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Αρχηγός της
Αστυνομίας.
 Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών του Υπουργείου αποφασίζεται
αποκλειστικά από ένστολους με αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια.
10
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 Η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη Δικαιοσύνη. Η ευθύνη
της νομοθετικής πρωτοβουλίας ανατίθεται στον Υπουργό Εσωτερικών.
 Ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου, ο οποίος συνεπεικουρείται στο έργο του από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το δικαστικό σώμα και μόνο.
 Η εξέλιξη των δικαστών και των εισαγγελέων αποφασίζεται αποκλειστικά,
αντίστοιχα, από τους δικαστές και τους εισαγγελείς.
Δημιουργία Γενικής Γραμματείας Χαρτογράφησης Νομοθεσίας με αρμοδιότητα τη
δημιουργία και την επικαιροποίηση πολυδιάστατου χάρτη νομοθεσίας, βάσει του
οποίου θα μελετώνται οι επιπτώσεις των νομοσχεδίων και στον οποίο θα
εντάσσονται οι νέοι νόμοι. Προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης αναδιοργάνωση και
επανακωδικοποίηση της νομοθεσίας με πρωτοβουλία του δικαστικού σώματος, των
επιστημονικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας με σκοπό την απλοποίηση
της νομοθεσίας.
Βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης αποτελούν η πολυδιάσπαση
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, η αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας, η
πολυφωνία, η έλλειψη επίγνωσης των επιπτώσεων των ενεργειών μίας υπηρεσίας
στο κράτος ως σύνολο, η έλλειψη διαφάνειας, η άγνοια των επιπτώσεων των
εφαρμοζόμενων πολιτικών, η άγνοια της περιουσιακής κατάστασης του κράτους.
Πλέον του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους, υπάρχει και μεγάλο λειτουργικό
κόστος: δυσανάλογα μεγάλο μέρος του χρόνου εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου
δαπανάται σε μη παραγωγικές δραστηριότητες λόγω της κακής οργάνωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σπατάλη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για
έργα πληροφορικής τα οποία δεν χρησιμοποιούνται διότι σχεδιάστηκαν
αποσπασματικά, υλοποιήθηκαν με λανθασμένο τρόπο, δεν είχαν εν τέλει τα
αποτελέσματα για τα οποία είχαν σχεδιαστεί, έμειναν κουφάρια σε κάποιο
υπολογιστή ή στα συρτάρια ενός γραφείου, ουδείς σήμερα γνωρίζει την κατάστασή
τους και αν μπορούν να αξιοποιηθούν.
Η επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά ή με
ημίμετρα. Πρέπει να γίνει αφαιρετικά και ολιστικά.
Το δημόσιο έχει δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων: τις διαδικασίες και τα έργα.
11
Οι διαδικασίες παραμένουν αντικείμενο δραστηριότητας στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου.
Πλην των απόρρητων έργων και των έργων εξαιρετικής δυσκολίας λόγω μεγέθους ή
εξειδίκευσης, η δραστηριότητα των έργων που παραμένει στα Υπουργεία είναι η
παραγωγή θεματικών προτάσεων (από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κατόπιν
εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών).
Οι υπόλοιπες δραστηριότητες των έργων μεταφέρονται σε ένα κεντρικό Υπουργείο.
Περαιτέρω:
 Καταργείται το σύνολο των γραφείων τύπου κάθε Υπουργείου, τα οποία
μοιραία αποκτούν το ρόλο πολιτικού γραφείου του Υπουργού. Το σύνολο της
διαχείρισης των ζητημάτων που άπτονται των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
τυγχάνει κεντρικής διαχείρισης για όλη την κυβέρνηση.
 Εξαιρουμένης της θέσης του Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του
Υπουργού, οι θέσεις που συνδέονται με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
πρέπει να είναι ΠΕ ή ΤΕ. Μη επιστημονικές εργασίες διοικητικής υποστήριξης
εκτελούν αποκλειστικά τα μόνιμα στελέχη του Υπουργείου.
Το σύνολο της εποπτείας (α) της εξέλιξης των διαδικασιών βάσει των
αποτελεσμάτων των έργων, (β) της εξέλιξης του κύκλου διοίκησης έργων, και (γ) των
επιπτώσεων των κυβερνητικών πολιτικών, βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες:
 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 Γενική Γραμματεία Διοικητικής Αναδιοργάνωσης με αρμοδιότητα τον
ανασχεδιασμό των διαδικασιών.
 Γενική Γραμματεία Περιουσιολογίου Έργων (Εθνικό Μητρώο Έργων) με
αρμοδιότητα τη χαρτογράφηση των παραδοτέων των υλοποιηθέντων έργων.
 Ειδική Γραμματεία Ελέγχου Ποιότητας Ρυθμίσεων με αρμοδιότητα τον
έλεγχο της εφαρμογής των κυβερνητικών πολιτικών.
 Ειδική Γραμματεία Διαφάνειας Έργων με αρμοδιότητα τον έλεγχο του
συστήματος υλοποίησης έργων και την παραγωγή προτάσεων για τη
βελτίωσή του.
12
 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα
την ενσωμάτωση των παραδοτέων των υλοποιηθέντων έργων στις
διαδικασίες.
Οι υπόλοιπες διαδικασίες των έργων, εξαιρουμένων περαιτέρω της παραγωγής
θεματικών προτάσεων, για το σύνολο του κράτους βρίσκονται στο Υπουργείο
Έργων, το οποίο αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες:
 Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών, με αρμοδιότητα τη συλλογή,
την κατηγοριοποίηση, την ιεράρχηση, την ομογενοποίηση, και τον
προγραμματισμό διαδικαστικών προμηθειών. Για παράδειγμα, το σύνολο των
προμηθειών ενός συγκεκριμένου ιατρικού προϊόντος για όλους τους φορείς
παροχής υγείας που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα γίνεται με ετήσιο
προγραμματισμό και με μία μόνο διαγωνιστική διαδικασία.
 Γενική Γραμματεία Έργων, με αρμοδιότητα το σχεδιασμό και τον έλεγχο της
σκοπιμότητας του συνόλου των έργων του κράτους σε επίπεδο κρατικού
χαρτοφυλακίου με σκοπό το σχεδιασμό βάσει του εθνικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού
 Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Έργων, με αρμοδιότητα τη διαχείριση της
υλοποίησης των έργων του κράτους. Στην εν λόγω Γενική Γραμματεία θα
μεταταχθεί μεγάλος αριθμός στελεχών με ικανότητες διαχείρισης έργων.
13
Ειδικές Επιτροπές
Δημιουργείται Ειδική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου η οποία θα ελέγξει το σύνολο
των λογιστικών εγγραφών που σχετίζονται με τη δημιουργία και την αποπληρωμή
του χρέους ανά κατηγορία προέλευσης και προορισμού και θα χαρτογραφήσει τη
λογιστική διαχείριση του χρέους μετά την έναρξη της κρίσης. Σκοπός της επιτροπής
είναι ο προσδιορισμός του πραγματικού χρέους της χώρας βάσει του επιτοκίου που
ορίζεται από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες (euribor), το οποίο θα πληρωθεί στο ακέραιο.
Η Ειδική Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της στην Κυβέρνηση εντός 30
ημερών.
Η μη παραίτηση του Ελληνικού Κράτους από τις αξιώσεις πολεμικών αποζημιώσεων,
του χρυσού, των πολιτιστικών έργων και του κατοχικού δανείου από την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει καταντήσει, μετά από τόσες δεκαετίες,
κενή περιεχομένου προσέγγιση. Θα δημιουργηθεί Ειδική Επιτροπή Διεκδίκησης
Αποζημιώσεων από ειδικούς σε ζητήματα νομικής και χρηματοοικονομικής
διαχείρισης, οι οποίοι, σε συνεργασία με όλους όσους έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα
για το εν λόγω θέμα, θα κεφαλαιοποιήσουν την υφιστάμενη κατάσταση και θα
προσδιορίσουν τις αναγκαίες ενέργειες για την πολυεπίπεδη άσκηση του συνόλου
των μηχανισμών πίεσης για την οριστική επίλυση του ζητήματος. Η Ειδική Επιτροπή
θα παραδώσει το πόρισμά της στην Κυβέρνηση προς εφαρμογή εντός 60 ημερών.
Η άσκηση στρατηγικής γεωπολιτικής διαχείρισης προϋποθέτει τη χαρτογράφηση των
ζητημάτων τα οποία άπτονται της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Θα
δημιουργηθεί Ειδική Επιτροπή Υποθέσεων Θαλάσσης από υπηρεσιακά στελέχη
του ΥΠΕΞ, του ΠΝ, του Λιμενικού σώματος και εξέχουσες προσωπικότητες οι οποίες
εμπλέκονται στο εν λόγω ζήτημα ούτως ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη
στρατηγική του κράτους για τη συνολική, ενιαία σε όλο το μήκος των θαλασσίων
συνόρων, οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Η Ειδική Επιτροπή θα
παραδώσει το πόρισμά της στην Κυβέρνηση προς εφαρμογή εντός 30 ημερών.
Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες διαδικασίες. Πρώτη και κορυφαία
πολιτική ενέργεια της κυβέρνησης: η παραγγελία στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη για την
απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών, όπου υπάρχουν, σε αυτούς που
συμμετείχαν με τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους στην υλοποίηση του σχεδίου
οικονομικής δολοφονίας της χώρας μέσω της υπαγωγής της στο ΔΝΤ.
14
Προτάσεις Πολιτικής
Υπουργείο Υποδομών & Ενέργειας
 Οι επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας,
πετρελαίου, φυσικού αερίου είτε θα πρέπει κατά πλειοψηφία του μετοχικού
τους κεφαλαίου να ανήκουν στο κράτος είτε το κράτος θα πρέπει τουλάχιστον
να διαθέτει μειοψηφικό πακέτο τέτοιου ύψους ώστε να ασκεί καταστατικό
έλεγχο. Η διοίκηση των εταιριών θα γίνεται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
 Το ίδιο υπόδειγμα θα ακολουθηθεί και στη διασφάλιση της ανάπτυξης των
συγκοινωνιακών μέσων (χερσαίων οδικών και σιδηροδρομικών και
ακτοπλοϊκών) μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.
 Επαναδιαπραγμάτευση όλων των υφισταμένων συμβάσεων Παραχώρησης
των Οδικών Δικτύων με βάση δύο κριτήρια, (α) τα έσοδα και συμμετοχή του
Δημοσίου (β) το κόστος χρήσης από τον πολίτη / επισκέπτη, με μείωση του
κόστους διέλευσης κατά 35% εντός τετραετίας.
 Έναρξη προγράμματος κατασκευών Νέων Υποδομών (Εθνικές Οδοί,
Λιμάνια, Σιδηρόδρομοι, Μεγάλα Αεροδρόμια, Αναβαθμίσεις υφισταμένων
υποδομών) είτε με συν-χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είτε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, είτε μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, με
την στρατηγική του Δημοσίου να διαμορφώνεται σε απόκτηση υψηλής
συμμετοχής στο τελικό έργο και το ελεγχόμενο κόστος χρήσης.
 Καθιέρωση της δυνατότητας στο Κράτος αντί της χρηματοδοτικής του
συμβολής σε κάποιο μεγάλο Δημόσιο Έργο, να επιλέξει, κατόπιν συμφωνίας
με τον Ανάδοχο, την παραχώρηση δικαιωμάτων σε επόμενα έργα, στο ύψος
της χρηματοδοτικής συμβολής του για το έργο που επέλεξε να απέχει από τη
χρηματοδότηση. Ο Ανάδοχος έτσι αποκτά κίνητρο, καίτοι δεν συμμετέχει
οικονομικά σε κάποιο έργο το Κράτος, να το χρηματοδοτήσει μόνος του και
εις ολόκληρο, έναντι της παροχής του Κράτους να τον καταστήσει
Προτιμώμενο Ανάδοχο σε άλλο έργο ίσης χρηματοδοτικής συμβολής του
Δημοσίου που είναι προς δημοπράτηση.
 Συνεργασία του Κράτους με τους Οδηγούς και Ιδιοκτήτες Μέσων Οδικών
Μεταφορών, για την διαμόρφωση κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών και
15
κατάστρωση επενδυτικού στρατηγικού πλάνου εξωστρέφειας και οργάνωσης
επιχειρήσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του στόλου των φορτηγών, την
δημιουργία εύρωστων και ισχυρών εγχωρίων μεταφορικών εταιριών και
παροχή κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων (και μέσω της Νέας
Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας (βλ. πρόγραμμα Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών) ώστε, το μεταφορικό έργο να κατανεμηθεί ορθολογικά στο
εσωτερικό αλλά κυρίως, με τη συμβολή και του Υπουργείου Εξωτερικών, να
διεισδύσει η Μεταφορική Βιομηχανία της χώρας και στις μεταφορές άλλων
όμορων ή μη χωρών της Ευρώπης.
 Συνεργασία με τους αυτοκινητιστές ταξί της χώρας και παροχή κατάλληλων
χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της Νέας Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας
(βλ. πρόγραμμα Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών) προκειμένου να
ανανεωθεί ο στόλος και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες Υπηρεσίες.
 Απελευθέρωση των δυνατοτήτων μεταφοράς με όχημα άνω των 8 επιβατών
και ελεύθερη παροχή αδειών στους αυτοκινητιστές ή τους επιχειρηματίες
εκείνους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό. Η
ενασχόληση με αυτό το είδος μεταφοράς επιβατών θα είναι αποκλειστικού
τύπου, με την έννοια ότι αυτοκινητιστές ή επιχειρηματίες που διενεργούν
τέτοιες μεταφορές δεν θα μπορούν παράλληλα να διαθέτουν και άδειες ταξί.
 Πρόταση για ίδρυση αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων, ανωνύμων εταιριών
φορτηγών/ψυγείων διεθνών μεταφορών με σκοπό:
- την απόκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στις συγκεκριμένες
μεταφορές και ειδικότερα στην διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων στην
Ευρώπη.
- τις οικονομίες κλίμακος όσον αφορά στην αγορά, συντήρηση, ασφάλιση και
την προμήθεια καυσίμων
- το ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης των εταιριών αυτών.
- τον κεντρικό έλεγχο και εποπτεία των διαδικασιών και δραστηριοτήτων αλλά
και την κεντρική ενημέρωση και εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο, από
εξειδικευμένο προσωπικό.
 Πρόγραμμα, «ΗΛΙΟΣ». Διαχωρίζουμε την θέση μας με το εν λόγω έργο. Δεν
θα επιτρέψουμε την υφαρπαγή 200.000 στρεμμάτων παραγωγικής γης από
αλλοδαπούς «στρατηγικούς» επενδυτές, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό σκοπό
να στερήσουν την πρωτογενή παραγωγή από τους Έλληνες πολίτες και να
16
τους εξαναγκάσουν να εισάγουν αγροτικά προϊόντα αλλά και να επωμισθούν
το παράλογο κόστος ΑΠΕ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Θα
αρνηθούμε να σπαταλήσουμε κεφάλαια του ΕΣΠΑ για να επιδοτήσουμε
αλλοδαπές επενδύσεις. Μολαταύτα, εάν το έργο υλοποιηθεί, σε καμία
περίπτωση η διασύνδεση με την Ευρώπη του έργου «ΗΛΙΟΣ» δε θα
επιτρέψουμε να συμπεριλάβει την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
παραγόμενης με πυρηνική τεχνολογία από την Τουρκία ή άλλη χώρα της
Ασίας.
 Ανασύσταση του ΙΓΜΕ και πλήρης έλεγχος των αρχείων του οργανισμού. Η
αξία των στρατηγικών ορυκτών στην Ελλάδα ξεπερνά τα 30 δις Ευρώ.
Ορυκτά όπως ο βωξίτης, ο λιγνίτης, το νικέλιο, το μαγγάνιο, το ουράνιο, το
όσμιο, το ρουτίλιο, το λουτέσιο, το λανθάνιο και άλλα θα εξορυχθούν και θα
μεταφερθούν σε μια «Τράπεζα Στρατηγικών Ορυκτών» υπό την εποπτεία και
φύλαξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάτω από νέα διεύθυνση η οποία
και θα έχει τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο. Οι «αξίες» θα μεταφερθούν
στην Νέα Ελληνική Τράπεζα.
17
Υπουργεία Εθνικής Άμυνας & Εσωτερικής Ασφαλείας
 Κατά προτεραιότητα, αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών στελεχών
και προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και συντάξεων αποστράτων.
 Επαναφορά της πρόνοιας στους κανονισμούς και στο Νόμο, ότι υποψήφιοι
προς φοίτηση στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας θα πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες.
 Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
θα διατηρήσουν την Διοικητική και Οργανική τους αυτοτέλεια (Ασφαλιστικός
Φορέας Ένστολων) και θα διοικούνται από στρατιωτικό/αστυνομικό διοικητή
(οικονομικού) ως ξεχωριστή Μονάδα εντός του Σώματος της Οικογένειας των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ θα καταβληθεί
προσπάθεια, εντός τετραετίας, να αποκατασταθούν οι απώλειες των
στελεχών στο αρχικό επίπεδό τους.
 Επανένταξη του οργανογράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίσιμων
Υπηρεσιών όπως η Υδρογραφική Υπηρεσία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και οι Μονάδες Αεροφωτογράφισης της
Πολεμικής Αεροπορίας με σκοπό αφενός την συνδρομή τους στην
Κτηματογράφηση της χώρας και αφετέρου την πάταξη της αυθαίρετης
δόμησης και την καταπάτησης δημοσίων γαιών και αιγιαλού, και
εκσυγχρονισμός των τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών τους κατά
προτεραιότητα.
 Επανεξέταση των αιτημάτων κατασκευής Τεμένους σε εκτάσεις και υποδομές
που ανήκουν κατά κυριότητα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας.
 Ενεργοποίηση και επανασύσταση Ειδικής Εφεδρικής Μονάδας Μηχανικών
και Τεχνικών Έργων, στελεχωμένη από εφέδρους Μηχανικούς ή Τεχνικούς
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία,
συνεπικουρούμενη από ειδικευμένο πολιτικό προσωπικό (κατά προτίμηση
άνεργο), θα αναλαμβάνει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων από τον
προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, την μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και
λειτουργία μικρών ή μεσαίων τεχνικών έργων (μικρά φράγματα,
εγγειοβελτιωτικές εργασίες, μικρά έργα οδοποιίας, μικρά λιμενικά έργα,
ελικοδρόμια, μικρά αεροδρόμια, στρατώνες, καταφύγια, αποθήκες) ανά την
18
επικράτεια. Η Μονάδα θα διαθέτει και εργατικό δυναμικό που θα αποτελείται
από εθελοντές ποινικούς χαμηλής παραβατικότητας στο πλαίσιο εκτέλεσης
της ποινής τους.
 Ενεργοποίηση των Λεσχών Εφέδρων όλων των ειδικοτήτων και των Όπλων
και Σωμάτων, τακτική επανεκπαίδευση και συντήρηση στις κατά τόπους
μονάδες και επανεξέταση όλων των Λευκών Φύλλων Πορείας Εφέδρων με
σκοπό την οριστικοποίηση του καταλόγου Εφέδρων και την ταξινόμησή του
ανά ειδικότητα και Όπλο – Σώμα.
 Επανεξέταση των κανόνων εμπλοκής και χρήσης του υπηρεσιακού
εξοπλισμού των Σωμάτων Ασφαλείας.
 Καθιέρωση του θεσμού της Αμυντικής Χορηγίας από την Ομογένεια ή
επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες της χώρας ή του εξωτερικού με σκοπό την
συγκέντρωση κεφαλαίων τα οποία θα τεθούν σε ειδικό λογαριασμό της
Τράπεζας της Ελλάδος, και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη
χρηματοδότηση αμυντικών προμηθειών.
 Σταδιακή μετατόπιση μέρους των προς προμήθεια υλικών και εξοπλισμού
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ελληνικές εταιρίες
του κλάδου με σκοπό την τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
 Απόσπαση των Στρατιωτικών Σχολών και των Παραγωγικών Ακαδημιών των
Σωμάτων Ασφαλείας από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Καθιέρωση ειδικών
κριτηρίων εισαγωγής εκτός Πανελλαδικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του
λειτουργήματος των ενστόλων πολιτών του Κράτους, του αμυντικού και
επιχειρησιακού σχεδιασμού του και των σύγχρονων αναγκών άμυνας και
ασφάλειας.
 Νέα Μεταναστευτική πολιτική (βλ. Υπουργείο Εσωτερικών).
19
Υπουργείο Εξωτερικών
 Όλες οι Πρεσβείες και Προξενεία θα ενημερωθούν διεξοδικά στην Ελλάδα για
τις δραστηριότητες της Νέας Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας.
 Ενεργοποίηση διαδικασιών κήρυξης ΑΟΖ και έναρξη διαπραγματεύσεων με
τις όμορες χώρες για τον καθορισμό της. Αξιοποίηση του αποτελέσματος των
εργασιών της Ειδικής Επιτροπής Θαλασσίων Υποθέσεων.
 Έλεγχος της δράσης του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής και αυστηρή
τήρηση του διπλωματικού πρωτοκόλλου στις ενέργειές του και τις πολιτικές
που υλοποιεί σε σχέση με την Ελληνική μουσουλμανική μειονότητα.
20
Υπουργείο Εσωτερικών
 Κατάργηση της Μονιμότητας για τις νέες προσλήψεις στο Δημόσιο τόσο
νομοθετικά όσο και Συνταγματικά με σχετική τροποποίηση της οικείας
Συνταγματικής Διάταξης.
 Καταγραφή όλης της περιουσιακής κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων,
Δημοσίων Λειτουργών, Δικαστών & λοιπών λειτουργών της Δικαιοσύνης,
Ένστολων και εν γένει παντός Κρατικού Υπαλλήλου ή λειτουργού που φέρει
δικαίωμα Υπογραφής ή ασκεί δημόσια εξουσία ή λειτουργία κατά τον χρόνο
διορισμού του ή τοποθετήσεώς του σε Δημόσια ή Κρατική Υπηρεσία ή Αρχή.
Ετήσια ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων που θα δημιουργηθεί. Καθιέρωση,
πέραν των άλλων πειθαρχικών, αστικών ή ποινικών ευθυνών ως νόμος
ορίζει, της ποινής της Δήμευσης υπέρ του Δημοσίου Ταμείου κάθε περιουσίας
που αποκτάται από τα ως άνω πρόσωπα και κατά τον χρόνο ελέγχου ή μετά
το πέρας της σχέσης των ως άνω προσώπων με το Δημόσιο ή το Κράτος δεν
δύναται να δικαιολογηθεί με βάση τα εισοδήματά του προσώπου ή αυτά της
οικογενείας του.
 Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή του κώδικα των Δήμων, με σκοπό να
καταστεί εργαλείο περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.
 Αναθεώρηση του σχεδίου Καλλικράτης, με την συνεργασία της ΕE,
Περιφερειών, της κεντρικής ένωσης δήμων Ελλάδος και τους εργαζόμενους
στην αυτοδιοίκηση.
 Επανεξέταση (από μηδενικής βάσης) της αποστολής και της χρησιμότητας
όλων των ΝΠΔΔ, τα οποία είναι σήμερα αντικείμενο πιθανής συγχώνευσης ή
κατάργησης.
 Παραμένει υπό την εποπτεία του Κράτους και αναβαθμίζεται το Ινστιτούτο
Γεωλογικών Μελετών Ελλάδος, καθώς και το σύνολο του Εθνικού
Οπτικοακουστικού Αρχείου, ενώ συγχρόνως τα πνευματικά και άλλα άϋλα
δικαιώματα περνούν στην Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα.
 Άμεση υλοποίηση προγράμματος μηχανογράφησης και ψηφιοποίησης
εγγράφων και πιστοποιητικών Δήμων, Περιφερειών, Δημοσίων Αρχών,
Υπουργείων και Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και
πλήρης ενεργοποίηση εσωτερικού δικτύου ανταλλαγής Πληροφοριών μεταξύ
των φορέων του Δημοσίου ή του Κράτους στις συναλλαγές του με τον πολίτη.
21
 Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης Υπηρεσιών και μονάδων της Διοίκησης
και θέση σε εφαρμογή ηλεκτρονικού, on line, συνεχούς συστήματος
εσωτερικής επικοινωνίας της Διοίκησης (intranet) σε κεντρικό και
αποκεντρωμένο επίπεδο με όλες τις Μονάδες και τους Κρατικούς
Υπαλλήλους αυτών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο.
 Καθιέρωση νέου ενιαίου Μισθολογίου πλην περιορισμένων ειδικών
περιπτώσεων (Δικαστικών - Στρατιωτικών), όπου Κρατικοί Υπάλληλοι με ίδια
τυπικά προσόντα για ίδια εργασία θα αμείβονται με ίση αμοιβή. Τυχόν
ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας ή τυχόν διαφοροποιήσεις στο ωράριο
λειτουργιών των μονάδων Διοίκησης δικαιολογούν μισθολογική βελτίωση.
 Δημιουργία, νέου, Πειθαρχικού Κώδικα Κρατικών Υπαλλήλων καθώς και
αντίστοιχου Κωδικοποιημένου Κεντρικού Κανονισμού Εργασίας &
Καθηκοντολογίου Κρατικών Υπαλλήλων.
 Επανεξέταση της λειτουργίας, της αποστολής και των προϋπολογισμών των
ανεξαρτήτων αρχών.
 Εκσυγχρονισμός υποδομών και αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μετατραπεί σε βάθος
τετραετίας, στο κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό, που θα αναλάβει να
προετοιμάσει θεωρητικά και πρακτικά, τα μετέπειτα κρατικά στελέχη για την
ενσωμάτωση και απορρόφησή τους από τον κρατικό μηχανισμό.
 Νέα Μεταναστευτική πολιτική με στόχους (α) την δραστική αλλαγή του
Κώδικα Ιθαγένειας (Ν. Ραγκούση), με σκοπό την αυστηροποίηση των
διατάξεών του, (β) καταγραφή υπάρχοντος πληθυσμού μεταναστών, (γ)
διαχείριση υπάρχοντος πληθυσμού μεταναστών, (δ) ενίσχυση της
αστυνόμευσης και φύλαξης των συνόρων, και (ε) δημιουργία υποδομών και
υλοποίηση ενεργειών αντιστροφής του ρεύματος παράνομης μετανάστευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους αλλά και από
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις.
1. Αλλαγή του Κώδικα Ιθαγένειας.
2. Αναζήτηση συμμαχιών στο εξωτερικό αλλά και αυτοτελής εθνική
προσπάθεια ριζικής μεταβολής των όρων της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ
ακόμη και με λήψη μονομερών μέτρων αποσυμφόρησης της χώρας
22
από τον πληθυσμό των παρανόμων μεταναστών που έχει
συγκεντρωθεί. Οποιαδήποτε εξαίρεση με απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου λαμβάνεται υπ’όψιν και αξιοποιείται.
3. Αλλαγή των κανόνων εμπλοκής συνοριοφυλάκων με τους
δουλεμπόρους και τους διακινητές.
4. Δημιουργία υποδομών ελέγχου περασμάτων (χερσαίων και
θαλασσίων) και συνεργασία μικτών κλιμακίων Ενόπλων Δυνάμεων και
Αστυνομίας – Λιμενικού.
5. Υποχρεωτική Καταγραφή στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ανά
την Επικράτεια και εντός εξαμήνου όλων των αλλοδαπών που ζουν
και εργάζονται στη χώρα, επί ποινή κήρυξής τους ως παρανόμων και
προς απέλαση, εφόσον δεν παρουσιαστούν.
6. Επεξεργασία των στοιχείων καταγραφής με τα Ποινικά Μητρώα, τα
στοιχεία Ιντερπόλ και άλλων εθνικών ή διεθνών οργανισμών, και
καταγραφή του καθεστώτος έκαστου μετανάστη.
7. Προτεραιότητα στους μετανάστες από Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια
Αμερική και Ωκεανία. Εν συνεχεία προτεραιότητα σε μετανάστες από
λοιπή Ευρώπη, Λατινική Αμερική και κατόπιν όλοι οι λοιποί.
8. Έλεγχος αν και για πόσο χρόνο έκαστος μετανάστης είναι οικονομικά
ενεργός, αν εργάζεται νόμιμα, αν έχει οικογένεια ή παιδιά, αν
καταβάλει εισφορές ο εργοδότης του και ο ίδιος, αν έχει τραπεζικό
λογαριασμό και εν γένει έλεγχος της οικονομικής και κοινωνικής
συνεισφοράς του στο παραγόμενο προϊόν της χώρας, καθώς και του
επιπέδου κατανόησης της γλώσσας και γνώσης της ιστορίας και του
πολιτισμού της χώρας.
9. Καθορισμός μέγιστου ποσοστού μεταναστών επί του συνολικού
πληθυσμού το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 2,5% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας και με την προϋπόθεση ότι αυτό
είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο.
10. Ενεργοποίηση Προγράμματος ολικής απέλασης λαθρομεταναστών
που σε βάθος τετραετίας θα υλοποιηθεί με απελάσεις και
επαναπροωθήσεις. Όλα τα έξοδα απέλασης και επαναπατρισμού των
λαθρομεταναστών που θα αποφασίζεται να επαναπροωθηθούν, θα
χρεώνονται άμεσα στις χώρες προέλευσης, με χρέωση στην κεντρική
23
τους τράπεζα, ενώ συγχρόνως θα ενημερώνεται επίσημα η αντίστοιχη
πρεσβεία ή το προξενείο τους στην Ελλάδα. Σε περίπτωση άρνησης
πληρωμής η καθυστέρησης άνω των 15 τραπεζικών ημερών, θα
βγαίνει δικαστική απόφαση άμεσα εκτελεστή και η χρέωση θα βαρύνει
την Πρεσβεία ή το Προξενείο στην Ελλάδα, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο
θα χρεώσει το ποσόν στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, και θα έχει το
δικαίωμα συντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων
αξίας προσαυξημένης 20% του εξόδου. Τα ίδια μέτρα θα ισχύουν και
κατά των χωρών transit του μεταναστευτικού ρεύματος, πχ Τουρκία.
 Καθιέρωση σε βάθος τετραετίας σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση και
αναστροφή της εξέλιξης του Δημογραφικού Προβλήματος στη χώρα., όπως
(α) Προστασία της εγκύου.
(β) Ίδρυση Νεογνολογικών Κέντρων όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και
στην περιφέρεια.
(γ) Ίδρυση επαρκών βρεφοκομικών και νηπιαγωγικών σταθμών.
(δ) Μελέτη για τη δυνατότητα τροποποίησης της σχετικής εργατικής και
ασφαλιστικής Νομοθεσίας προκειμένου να χορηγείται άδεια δύο ετών στις
εργαζόμενες μητέρες με σχετικώς μειωμένες αποδοχές ώστε η μητέρα να
είναι “απασχολούμενη” τροφός του παιδιού της.
(ε) Μηνιαία οικονομική ενίσχυση πέραν των δύο παιδιών με αύξουσα κλίμακα,
και μέχρις ενηλικιώσεως εκάστου παιδιού.
(στ) Για κάθε παιδί να παρέχεται κλιμακωτά στον πολύτεκνο γονέα
πλασματικός χρόνος υπηρεσίας. Το παραπάνω μέτρο να έχει ευμενή
επίπτωση στο βαθμό, τον μισθό και την σύνταξή του. Επίσης δικαίωμα
προσθέτων ημερών αδείας για κάθε ένα παιδί.
(ζ) Παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη,
πολύτεκνων γονέων και παιδιών πολυτέκνων οικογενειών με την καθιέρωση
φοροαπαλλαγών στη φορολογία εισοδήματος.
(η) Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα
Πανεπιστήμια, να χορηγούνται περισσότερες υποτροφίες σε τέκνα
πολυτέκνων εφ’ όσον έχουν έφεση μάθησης, σε πνευματικούς και
καλλιτεχνικούς τομείς.
24
(θ) Παροχή κινήτρων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, μέσω στεγαστικών
δανείων με επιδοτούμενο, από τις Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζας ή τη Νέα
Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα (βλέπε πρόγραμμα Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών) σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, επιτόκιο, που θα
κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Θα παρέχονται, κατά
προτεραιότητα, κατοικίες από τον ΟΕΚ με κλήρωση ή οικόπεδα από εκτάσεις
του δημοσίου.
(ι) Συστήνεται ειδικό Κυβερνητικό Όργανο (βλ. Συμβούλιο Στρατηγικής
Υποστήριξης) για την στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, την εκπόνηση
δημογραφικού σχεδιασμού και την παρακολούθηση των δημογραφικών
δεικτών.
(ια) Καταργείται ο φόρος για γονικές παροχές στους πολυτέκνους.
(ιβ) Στις πολύτεκνες μητέρες που έχουν αποκτήσει πάνω από πέντε (5)
παιδιά, χορηγείται πλήρης σύνταξη.
25
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
 Καθιέρωση αντικειμενικής ευθύνης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
για την μη εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Εφόσον ο ετήσιος Απολογισμός
της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καταδείξει ότι ο Προϋπολογισμός δεν έχει
εκτελεστεί όπως είχε ψηφιστεί και παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις που δεν
μπορούν να αποδοθούν στην τρέχουσα εθνική ή ευρωπαϊκή συγκυρία ή σε
γεγονός εκτός ελέγχου και σφαίρας επιρροής του Υπουργού, τόσο αυτός όσο
και το οικονομικό κλιμάκιο της Κυβέρνησης θα παραπέμπονται στη
Δικαιοσύνη.
 Κούρεμα τραπεζικών δανείων φυσικών και νομικών προσώπων.
 Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών, πλην όσων σχετίζονται με την
επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, των εργοδοτικών εισφορών, και
άλλων ειδικών κατηγοριών, π.χ. άτομα με αναπηρία.
 Πάγωμα των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα μέχρι την ομαλοποίηση των
συνθηκών της χρηματαγοράς λόγω της κρίσης με ταυτόχρονη θέσπιση
ισχυρών κανόνων για τον έλεγχο των συναλλαγών στα ακίνητα και στα
συναφθέντα συμβόλαια. Μείωση των αντικειμενικών αξιών σε συγκεκριμένες
εμπορικές περιοχές όπου σήμερα, λόγω της κρίσης, είναι πολλαπλάσιες της
εμπορικής αξίας των αντιστοίχων ακινήτων.
 Κατάργηση έκτακτων εισφορών επί της ακινήτου περιουσίας.
 Καταργείται ο ΦΠΑ στην οικοδομή. Επιβάλλεται ενιαίος φόρος μεταβίβασης
ακινήτων 10%. Εξαιρείται από το σύνολο των φόρων η πρώτη κατοικία μέχρι
100 τ.μ. και αξίας μέχρι 150,000 ευρώ.
 Αφορολόγητο όριο στο ευρωπαϊκό όριο της φτώχειας.
 Καθιέρωση 5 κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με
ανώτατη κλίμακα το 25% των ακαθάριστων εσόδων για εισοδήματα άνω των
50.000 Ευρώ. Μέχρι εισόδημα 10.000 ευρώ, φόρος 7%. Από 10.000 μέχρι
20.000 Ευρώ φόρος 10%. Από 20.000 μέχρι 30.000 φόρος 12%. Από 30.000
μέχρι 50.000 φόρος 15%. Από 50.000 και άνω, φόρος 25%. Κατάργηση όλων
των εξαιρέσεων αυτοτελώς φορολογούμενων εσόδων φυσικών προσώπων
(περιλαμβανομένων και μισθωμάτων). Όλα τα έσοδα φυσικών προσώπων σε
μια χρήση θα συνυπολογίζονται από κάθε μια πηγή και αφού αθροισθούν, θα
26
φορολογηθούν με τον ενιαίο συντελεστή και ανά κλιμάκιο φόρου του κάθε
προσώπου.
 Αυστηροποίηση ποινών προς φοροφυγάδες ή εισφοροφυγάδες με άμεση
επιβολή ποινών όπως παύση εργασιών, ανάκληση αδειών λειτουργίας,
δήμευση παράνομου ή αδήλωτου χρήματος μέχρι την τελεσίδικη και οριστική
διευθέτηση της υπόθεσης στα φορολογικά δικαστήρια σε όσους επιλέξουν τη
δικαστική οδό.
 Εκλογίκευση των προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών που
επιβάλλονται από τις Φορολογικές Αρχές προς φορολογουμένους, για απλές
τυπικές παραβάσεις Φορολογικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και
καθιέρωση, πριν την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου, της προηγούμενης
της Έγγραφης Παρατήρησης από μέρους των Αρχών. Μετά την Έγγραφη
Παρατήρηση, εφόσον ο Φορολογούμενος υποπέσει στην ίδια ή άλλη
παράβαση, θα επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο και θα εισπράττεται αμέσως
και χωρίς άλλη διαδικασία. Ο φορολογούμενος θα δικαιούται να προσφύγει
δικαστικώς αλλά η προσφυγή του δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ως
προς την είσπραξη του προστίμου. Θα επιτρέπεται και εξωδικαστική,
διοικητική επίλυση διαφορών με συμβιβασμό. Σε νέο παράπτωμα, θα
επιβάλλονται ποινές όπως οριστική παύση εργασιών, ανάκληση αδειών
λειτουργίας, δήμευση παράνομου ή αδήλωτου χρήματος.
 Καθιέρωση φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων και εμπορικών
εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως καταβεβλημένου κεφαλαίου ή νομικού τύπου
20% επί των ακαθαρίστων μικτών κερδών. Φορολόγηση μερισμάτων 5% επί
του διανεμόμενου μερίσματος για όλες τις εταιρίες, αλλοδαπές ή εγχώριες.
 Καθιέρωση Φορολογικής Αμνηστίας μέχρι την «επιστροφή των ιδίων
κεφαλαίων» ή για τα πρώτα πέντε χρόνια από την επένδυση (όποιο γεγονός
επέλθει νωρίτερα) με έλεγχο του κράτους, αναφορικά με επενδύσεις
επιχειρήσεων που υλοποιούνται στη χώρα, μέσω (α) επαναπατρισμού
κεφαλαίων, (β) αμέσων ξένων ή εγχωρίων επενδύσεων που κατά κεφάλαιο
υπερβαίνουν σε κόστος πάνω από τα 100 εκατομμύρια Ευρώ (πλην ΦΠΑ ή
άλλων εξόδων) ή παρέχουν εργασία σε Έλληνες εργαζομένους σε ποσοστό
επί του συνολικώς απασχολούμενου προσωπικού τουλάχιστον 80%. Μετά το
πέρας της ευεργετικής περιόδου θα ισχύει φορολογικό καθεστώς χαμηλής
φορολογίας κεφαλαίου και ακαθάριστων κερδών με συντελεστή 10% για τα
27
επόμενα πέντε έτη, ενώ με το πέρας και της περιόδου αυτής, θα ισχύει το
τρέχον φορολογικό καθεστώς τις αντίστοιχης περιόδου.
 Σε κάθε άμεση ξένη παραγωγική επένδυση, ύψους μέχρι και 100 εκατομμύρια
Ευρώ με την οποία παρέχεται εργασία σε Έλληνες εργαζομένους σε ποσοστό
επί του συνολικώς απασχολούμενου προσωπικού τουλάχιστον 80%, θα
παρέχονται τα κάτωθι κίνητρα:
(α) Η Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα θα παρέχει ειδική αλλά και
εξειδικευμένη μεταχείριση ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρεί το δικαίωμα
συμμετοχής του σε αυτές τις επενδύσεις, ενώ θα απαιτεί συμμετοχή εάν οι
επενδύσεις έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις υποδομές του κράτους.
(β) Παροχή Ελληνικής Ιθαγένειας κατά προτεραιότητα σε όποιον
επενδυτή/μέτοχο το επιθυμεί και είναι μόνιμος κάτοικος χωρών-κρατών της
ΕΕ.
 Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες
σε όλη την επικράτεια (και νησιά) πλην εγχώριου τουριστικού πακέτου και
κρουαζιέρας (διαμονή–διατροφή–υπηρεσίες), ναυτιλιακών εργασιών και
υπηρεσιών, αγροτικών–κτηνοτροφικών–αλιευτικών προϊόντων ή υπηρεσιών,
όπου θα ισχύει ο συντελεστής 5%.
 Έλεγχος σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά πιστωτικά
ιδρύματα, των κοιμώμενων λογαριασμών (Dormant Accounts) που ακόμα και
σήμερα τηρούνται σε ελληνικές Τράπεζες, ήτοι λογαριασμοί καταθέσεων που
οι δικαιούχοι τους δεν τους κινούν για πάνω από 10/15 χρόνια. Η Τράπεζα
της Ελλάδος μετά τον έλεγχο και την σύνταξη σχετικής έκθεσης με τα
πορίσματά του υπολογίζει το συνολικό κεφάλαιο και εν συνεχεία με σχετική
νομοθετική ρύθμιση και εφόσον εντός ενός χρονικού διαστήματος μερικών
μηνών δεν αναζητηθούν τα ποσά αυτά από τους πραγματικούς δικαιούχους
τους, εν συνεχεία θα περιέρχονται στην κυριότητα του Κράτους και θα
κατατίθενται στη Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα μαζί με άλλα τυχόν
τιμαλφή ή άλλα είδη αξίας βρεθούν αντίστοιχα σε θυρίδες στις Τράπεζες, και
δεν αναζητούνται. Με δεδομένο επίσης ότι αντίστοιχοι «κοιμώμενοι
λογαριασμοί» υπάρχουν σε αρκετά «δημόσια ταμεία», το ΥΠΟΙΚ θα ξεκινήσει
άμεσα έλεγχο σε όλους λογαριασμούς του δημοσίου, σε όλα τα κρατικά
ταμεία και τις Ελληνικές Τράπεζες.
28
 Συγκρότηση εξειδικευμένης μικτής επιχειρησιακής ομάδας ελεγκτών ελέγχου
τιμών, κόστους παραγωγής και δικτύων διανομής, συνεπικουρούμενη από τη
Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων, το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών από την πηγή
παραγωγής ή εμπορίας στη διάθεση, τον έλεγχο των δικτύων διανομής, τις
υπερτιμολογήσεις, την αισχροκέρδεια, τις τριγωνικές πωλήσεις και την
πάταξη της φοροδιαφυγής, με πλήρη πρόσβαση και διασύνδεση των
στελεχών της, σε ενεργές βάσεις δεδομένων Τραπεζών, Υπουργείων ή
Φορολογικών Αρχών για την απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων.
 Υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS με υποχρεωτική
σύνδεση στο διαδίκτυο όλων των εμπορικών καταστημάτων και λοιπών
εκμεταλλεύσεων που υποχρεούνται εκ του νόμου να διαθέτουν ταμειακές
μηχανές, με το ηλεκτρονικό σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων.
 Πρόγραμμα προσέλκυσης καταθέσεων και λοιπών κεφαλαίων στο ελληνικό
Τραπεζικό Σύστημα, που είτε είχαν φύγει στο εξωτερικό είτε παραμένουν στο
εσωτερικό αλλά εκτός Τραπεζικού Συστήματος, με φορολογική αμνήστευση
όλων των κεφαλαίων που εισρέουν στη χώρα εντός διετίας από την έναρξη
του προγράμματος, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση και άνευ ελέγχου
πόθεν έσχες, με μόνη προϋπόθεση τα κεφάλαια να μην προέρχονται από
ξέπλυμα χρήματος ή παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζει ο νόμος.
Κίνητρα επένδυσης των κεφαλαίων αυτών, μέσω εφαρμογής χαμηλής
φορολογίας εισοδήματος του επενδυόμενου κεφαλαίου για τα πρώτα πέντε
χρόνια λειτουργίας της επένδυσης. Στη διαδικασία θα συμπεριληφθεί η
αναφορά της Τράπεζας προέλευσης των χρημάτων (α) το ιστορικό της
συναλλαγής και (β) το ιστορικό συναλλαγών του ιδιοκτήτη στον συγκεκριμένο
λογαριασμό και (γ) δήλωση της Τράπεζας για ύπαρξη ή όχι άλλου
λογαριασμού του ιδιοκτήτη είτε σαν φυσικό πρόσωπο, είτε σε κοινό
λογαριασμό με άλλο φυσικό πρόσωπο, ή ως πληρεξούσιος νομικού ή
φυσικού προσώπου ή ως διαχειριστή ή με άλλη ιδιότητα.
 Ίδρυση νέου φορέα ενιαίου ελέγχου επιχειρήσεων ο οποίος θα στελεχώνεται
από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και
των Σωμάτων Δίωξης.
29
 Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στους εξαγωγείς, οι οποίοι, αφού θα καταγράφονται
σε ειδικό μητρώο εξαγωγικών επιχειρήσεων, θα έχουν προτεραιότητα στην
επιστροφή ΦΠΑ εφόσον είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 Καθιέρωση, μέσω της μηχανογράφησης, του μέτρου του συμψηφισμού
απαιτήσεων μεταξύ κράτους και φορολογουμένων.
 Έλεγχος τροφοδοσίας του αφορολόγητου ναυτιλιακού καυσίμου βάσει
δρομολογίου.
 Αλλαγή του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, με ρητή διάταξη που θα
απαγορεύει την άσκηση δικαιώματος ψήφου σε μη Έλληνες μετόχους.
Ταυτόχρονα, έναρξη ελέγχου των αποθεματικών του Χρυσού στα
θησαυροφυλάκια της Τράπεζας από τον Πρωθυπουργό, ένα εκπρόσωπο
κάθε κόμματος που εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο, τον Αρχηγό της
Αστυνομίας, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 Επαναγορά από το Ελληνικό Κράτος ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να αποκτήσει εκ νέου τον πλήρη
έλεγχο της Τράπεζας, όχι μόνο με το καθεστώς του βασικού μετόχου, αλλά με
ποσοστό που θα καθιστά το Κράτος κύριο μέτοχο σε ποσοστό άνω του 50%.
 Ενθάρρυνση συγκέντρωσης του Τραπεζικού συστήματος σε τρεις – τέσσερις
βασικούς τραπεζικούς πυλώνες εμπορικών Τραπεζών στη χώρα, για την
εξοικονόμηση πόρων, την αναδιάρθρωση υπηρεσιών και την πιστωτική
επέκταση στη χώρα και στο εξωτερικό.
 Δημιουργία ελληνικής, κρατικά ελεγχόμενης, Νέας Ελληνικής Επενδυτικής
Τράπεζας κατά τα πρότυπα της γερμανικής KfW, για την χρηματοδότηση
μεγάλων έργων, την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στη χώρα
και την παροχή ρευστότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ζωτικό χρηματοοικονομικό χώρο των
Βαλκανίων, της Μ. Ανατολής και της Αν. Ευρώπης. Η μετοχική της σύνθεση
θα είναι αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων και δεν θα εισαχθεί στο
χρηματιστήριο. Μέτοχος 100% το Ελληνικό Δημόσιο με προοπτική, εφόσον
κριθεί αναγκαίο, να δοθούν μετοχές/ομόλογα-μετατρέψιμα σε μετοχές σε
Έλληνες πολίτες και Ελληνικές επιχειρήσεις – χωρίς δικαίωμα
εκχώρησης/μεταβίβασης. Τα κεφάλαια για τη σύσταση και λειτουργίας της
Τράπεζας αυτής θα προέλθουν από:
30
(α) Το 100% της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου που έχει ήδη
μεταβιβαστεί στο Ταμείο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
(β) Το 100% ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων.
(γ) Ιδιοκτήτης 100% της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΔΕΚΟ στο
ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου.
(δ) Το 100% των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από εγγυήσεις στις
Ελληνικές Τράπεζες που έχουν δοθεί για την χρηματοοικονομική τους στήριξη
τα τελευταία τρία χρόνια.
(ε) Το 100% της αξίας σε μετρητά ή σε Τίτλους του αποτελέσματος της
τιτλοποίησης και εκχώρησης των απαιτήσεων κατά Γερμανικού Δημοσίου για
τις Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις (βλ. Ειδική Επιτροπή).
(στ) Καταβολή μετρητών από την μεταβίβαση του συνόλου των αξιών από
τους «κοιμώμενους λογαριασμούς» στα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα.
(ζ) Το σύνολο της αξίας των πνευματικών δικαιωμάτων της Ελληνικής
Γραμματείας, Ιστορικών Μνημείων, Εθνικού Οπτικοακουστικού Υλικού,
Ονομασιών, Ηρώων, Μυθολογίας, Αρχαίας τραγωδίας κλπ.
(η) Η ΕΔΕΥ Α.Ε. και το ΙΓΜΕ.
Η Νέα Ελληνική Τράπεζα θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου του
Ελληνικού Χρυσού και αν κρίνει σκόπιμο και για λόγους Εθνικού
Συμφέροντος θα τον μεταφέρει στο Θησαυροφυλάκιο της.
Ο ρόλος της θα είναι να δανείζεται για το Ελληνικό Δημόσιο από ΕΚΤ και κάθε
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα παγκοσμίως – Αγορές. Η Τράπεζα θα
δανείζει/συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ή άλλα χρηματοδοτικά σχήματα (ΔΝΤ) και
θα λειτουργεί ως Χρηματοδοτικός Οργανισμός Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
Ελληνικών Επιχειρήσεων/Τεχνολογικών/προϊόντων/υπηρεσιών.
Οι δραστηριότητές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά
(α) Εντός Ελλάδος, με συμμετοχή στη χρηματοδότηση τουλάχιστον 50%-στην
περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, Στεγαστικά Δάνεια, ανακαινίσεις και
εκμοντερνισμός κτιρίων ακινήτων, φοιτητικά δάνεια, χρηματοδοτήσεις Νέων
επιχειρήσεων (start ups), έρευνα-τεχνολογία-πατέντες-πνευματικά
δικαιώματα-καινοτομίες, συγχωνεύσεις–επεκτάσεις εταιριών, ΟΤΑ και έργα
υποδομών, διαχείριση επενδύσεων στην Ελλάδα, Lead Arranger σε
κοινοπρακτικά δάνεια αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα,
31
χρηματοδοτήσεις σε Ναυτιλία, Ενέργεια, και χρηματοδοτήσεις παραγωγής
ταινιών με αμιγώς Ελληνικό περιεχόμενο και γυρίσματα στην Ελλάδα,
Έκδοση Ομολόγων / Τραπεζικών προϊόντων,
Επενδύσεις/εγγυήσεις/συμμετοχές κλπ σε Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο,
Μέταλλα, Χημικά, Πρώτες ύλες βιομηχανίας, Αγροτικά προϊόντα, Τσιμέντο,
Τουρισμό.
(β) Εκτός Ελλάδος, ως Export Finance Agency. Τράπεζα Προώθησης
Εξαγωγών Ελληνικών επιχειρήσεων, Χρηματοδοτήσεις σε αλλοδαπές εταιρίες
με αντισταθμιστικά οφέλη σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Συμμετοχή σε
κοινοπρακτικά δάνεια, Ναυτιλία, Μεταφορές (γη, αέρα και θάλασσα),
Ενέργεια, Συμμετοχές σε στρατηγικές επενδύσεις παγκοσμίως
(χρηματοδότηση ή και συμμετοχή σε ίδια κεφάλαια / αγορές μετοχών,
εταιρικών ομολόγων), Συμμετοχές σε στρατηγικές επενδύσεις σε
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Commodity/Food Trading, Έκδοση Ομολόγων
σε απόδημο Ελληνισμό -φυσικά πρόσωπα- (με έλεγχο και περιορισμούς στην
μεταβίβαση κλπ), Επενδύσεις/εγγυήσεις/συμμετοχές κλπ σε Πετρέλαιο και
Φυσικό Αέριο, Μέταλλα, Χημικά, Πρώτες ύλες βιομηχανίας, Αγροτικά
προϊόντα, Τσιμέντο, Τουρισμό.
(γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους αναλόγου της αξίας μέρους των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και στη συνέχεια, μετά την υπογραφή των
συμβάσεων ανάθεσης και παραχώρησης της εκμετάλλευσης, άμεση
τιτλοποίηση του ομολογιακού δανείου.
 Επιβολή φόρου επί των χρηματοοικονομικών & χρηματιστηριακών
συναλλαγών σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές των εμπορικών τραπεζών και
των χρηματιστηριακών εταιριών στη χώρα, με προοπτική τα κεφάλαια που
συγκεντρώνονται από τη φορολόγηση αυτή να κατατίθενται σε ειδικό
λογαριασμό υπέρ των ταμείων ασφάλισης των Ελλήνων συνταξιούχων. Οι
λογαριασμοί αυτοί θα είναι τοκοφόροι, προθεσμιακοί και θα τηρούνται εν
μέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος και εν μέρει στις εμπορικές τράπεζες.
 Δημιουργία ειδικού συνδέσμου Τραπεζών – Υπουργείου Οικονομίας –
Υπουργείου Εξωτερικών, για τον καλύτερο συντονισμό και την πληρέστερη
ενημέρωση Τραπεζών και Υπουργείου, αναφορικά με επενδυτικές ευκαιρίες,
διαχείριση οικονομικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων διαρθρωτικών
ταμείων καθώς και επιθετικών επενδυτικών στρατηγικών στον ελληνικό
32
ζωτικό χρηματοοικονομικό χώρο στο πλαίσιο ελληνικής επιθετικής πιστωτικής
επέκτασης στις χώρες ενδιαφέροντος της Ελλάδος.
 Συμμετοχή των εμπορικών Τραπεζών σε προγράμματα φορολογικής
μεταρρύθμισης, αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και καταπολέμησης του
μαύρου χρήματος έναντι προμήθειας και με ειδικά μπόνους επίτευξης στόχων
(success fee), σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 Καθιέρωση του μέτρου της Χορηγίας από Τραπεζικά Ιδρύματα και
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Το μέτρο θα αφορά κάθε ποσό που θα
διαθέτει ελεύθερο κάθε Τράπεζα ή χρηματοδοτικός Οργανισμός στο κράτος,
σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο
θα πηγαίνει αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών προϋπολογισμού των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε υλικοτεχνική υποδομή
και εξοπλισμό. Το ποσό δεν θα βαρύνεται με κανένα φόρο (όπως π.χ. φόρο
δωρεάς κλπ) και για το ισόποσο αυτού που θα χορηγηθεί, η κάθε Τράπεζα θα
απολαμβάνει πλήρη φορολογική ασυλία. Εφόσον το ποσό που θα διατίθεται
σε χορηγία, υπερβαίνει το συνολικό φόρο επί των κερδών της Τράπεζας για
την τρέχουσα χρήση, το υπερβάλλον θα μετακυλίεται στην επόμενη χρήση και
θα συνιστά έκπτωση φόρου.
 Ειδικοί έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα ανταλλαγής Χρυσών αντικειμένων.
Αλλαγή αδειοδοτικής διαδικασίας και φορολογικής μεταχείρισης. Τα χρυσά
αντικείμενα που περιέρχονται στην κατοχή των ιδιοκτητών αυτών των
καταστημάτων εντός 24 ωρών θα κατατίθενται στη Νέα Ελληνική Επενδυτική
Τράπεζα με δαπάνες της Τράπεζας, και η οποία θα καταβάλει στους
ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών το αντίτιμο απόκτησής τους τοις
μετρητοίς εφόσον έχει παραλάβει τα πλήρη στοιχεία των πωλητών για απλή
διασταύρωση και όχι για άλλη χρήση.
 Εξαντλητικός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις υπηρεσίες
άλλων συναρμόδιων Υπουργείων των επιτοκίων, των χρεώσεων, των
προμηθειών και λοιπών εξόδων που καλούνται ιδιώτες (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) να καταβάλλουν ως οφειλέτες στις εμπορικές Τράπεζες. Τα έξοδα
αυτά πρέπει να είναι αναλογικά της υπηρεσίας και του κόστους χρήματος και
κάθε υπερβολή θα τιμωρείται με ποινή ή πρόστιμο.
 Διασύνδεση των κεντρικών τραπεζικών συστημάτων με τα συστήματα
δικαστηρίων, εισαγγελίας και υπουργείων, με σκοπό την on line αναζήτηση
33
εγγράφων (μητρώα, πιστοποιητικά, νομιμοποιητικά, και άλλα διοικητικά ή
διαδικαστικά έγγραφα) που ευλόγως απαιτούνται από τις Τράπεζες σε
εκτέλεση υποχρέωσής τους από το νομό προκειμένου να μην επιβαρύνεται
με την αναζήτηση αυτών των εγγράφων ο πολίτης και να μειωθεί το κόστος
διεκπεραίωσης της συναλλαγής.
 Επανεξέταση όλων των τελών, εξόδων, δαπανών, παραβόλων, φόρων ή
άλλων παρακρατήσεων επί συναλλαγών με το Κράτος, τους φορείς του, τους
ΟΤΑ, ή μεταξύ ιδιωτών, που σήμερα εισπράττονται και καταβάλλονται υπέρ
τρίτων (πολλές φορές και άσχετων με την συναλλαγή αυτή καθ’ αυτή), με
σκοπό είτε την πλήρη κατάργησή τους είτε την εκλογίκευσή τους, την
συγκέντρωσή τους ή τον περιορισμό τους.
 Υλοποίηση Προγράμματος Ανέγερσης ή Ανακαίνισης Κρατικών Κτιριακών
Υποδομών, με συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής και
λειτουργικότητας, με σκοπό την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση, συγχώνευση
και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και προσωπικού, που είναι σήμερα
διασπαρμένα σε χιλιάδες κτήρια και εκατοντάδες Διευθύνσεις ανά τη χώρα.
 Εκμετάλλευση αναξιοποίητων ακινήτων του Δημοσίου ή δημοσίων εκτάσεων
ή γηπέδων ή εγκαταστάσεων, που μετά την αναδιάρθρωση υπηρεσιών και
προσωπικού, μένουν κενές και αναξιοποίητες, ακόμα και με εκποίηση αυτών
(πώληση) εφόσον δοθεί ικανοποιητικό τίμημα.
 Καθιέρωση, θεσμοθέτηση και χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών καθώς
και τεχνολογικών και επενδυτικών πάρκων προκειμένου να προσελκυστούν
ξένες άμεσες επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου και
σύνδεση των χώρων αυτών με τις μείζονες υποδομές της χώρας στις
μεταφορές (εθνικοί οδοί, μεγάλα λιμάνια, αεροδρόμια).
 Σύσταση ειδικού κλιμακίου ελέγχου των ιδιοκτητών κάθε είδους και αξίας,
Έργων Τέχνης τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Όλοι οι Έλληνες
φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά με πλήρες ιστορικό
απόκτησης και κάθε αναγκαίο νομιμοποιητικό και φορολογικό έγγραφο την
απόκτηση τους. Η δήλωση θα εμπεριέχει όρο ψευδούς δήλωσης και άμεσης
κατάσχεσης υπέρ του Δημοσίου αλλά και ποινική ευθύνη σε περίπτωση
ψευδούς δήλωσης. Στην δήλωση ο ιδιοκτήτης θα αναφέρει την αξία
απόκτησης και το κράτος θα υπολογίζει την υπεραξία την οποία και θα
φορολογεί αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, όλοι οι καλλιτέχνες και γκαλερί θα είναι
34
δια νόμου υποχρεωμένοι να αναγράφουν στην φορολογική τους δήλωση τα
πλήρη στοιχεία των αγοραστών καθώς και το τίμημα απόκτησης του έργου.
Ότι δεν δηλωθεί δεν θα μπορεί να μεταπωληθεί ούτε να μεταβιβαστεί. Η
υπεραξία δε, θα βαρύνει τους τυχόν κληρονόμους. Η διαδικασία θα ισχύει για
όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (τόσο Ιδιωτικού όσο και Δημοσίου
Δικαίου).
 Καθιέρωση ειδικής φορολογικής κλίμακας, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ιδιοκτήτες πατεντών, και κάθε είδους πνευματικής ιδιοκτησίας της ημεδαπής
και αλλοδαπής με έδρα στην Ελλάδα, ως εξής (α) 5% επί των ακαθάριστων
εσόδων των αδειών για χρήση εντός Ελλάδος (β) 10% επί των ακαθάριστων
εσόδων των αδειών για χρήση εκτός Ελλάδος (γ) 5% σε όσες εταιρίες
υψηλής και όχι μόνο τεχνολογίας μεταφέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα, με
την προϋπόθεση να φορολογούν το σύνολο των πνευματικών και άλλων
αποκλειστικών παγκοσμίως δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα.
 Ειδικό φορολογικό καθεστώς στη Λήμνο, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στη Σάμο και
στη Ρόδο για εταιρίες που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα για
τουλάχιστον 10 έτη και με κατ’ελάχιστον 50% Έλληνες εργαζομένους τοπικά.
Σε περίπτωση διάλυσης ή αποχώρησης της εταιρίας σε χρόνο μικρότερο των
10 ετών από την ίδρυσή της, η εταιρία θα υποχρεούται να καταβάλει τα
διαφυγόντα έσοδα του Ελληνικού δημοσίου βάσει των ιστορικών των
φορολογικών δηλώσεων των προηγούμενων ετών, στο ακέραιο με την
διάλυση/εκκαθάριση.
(α) Για πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διαχείρισης
πατεντών παγκοσμίως, με τη μορφή μητρικής (Holding). Μόνιμη φορολογία
10% επί των κερδών.
(β) Όλα τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και εταιρίες, με τη μορφή μητρικής
(Holding). Μόνιμη φορολόγηση κερδών 8% επί των κερδών.
 Υποχρεωτική τήρηση του συνόλου των νομιμοποιητικών και φορολογικών
ηλεκτρονικών αρχείων των ανωτέρω εταιριών κατ’αποκλειστικότητα στο
σύμπλεγμα της Μεγίστης.
 Φόρος 7% σε εισοδήματα που αποκτώνται και φορολογούνται στο εξωτερικό
κατά την είσοδο και φορολόγησή τους στην Ελλάδα για Έλληνες μόνιμους
κατοίκους εξωτερικού και αλλοδαπούς.
35
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κα ι Πολιτισμού
 Προσέλκυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όχι μόνο πανεπιστημίων
αλλά και πρωτοβαθμίων & δευτεροβαθμίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όχι
μόνο με την μορφή των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών, αλλά με πλήρη
απελευθέρωση της ιδιωτικής παιδείας (αναθεώρηση άρθρου 16
Συντάγματος).
 Πλήρης κατάργηση του Ασύλου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.
Καταλήψεις, καταστροφές και βανδαλισμοί σε κρατική περιουσία θα
τιμωρούνται αυστηρά ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίσταση στο άρθρο
Ποινικού Κώδικα περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και οι εκπαιδευτικοί του
ιδρύματος που αμελούν ή παραλείπουν να το προστατεύσουν καλώντας
εγκαίρως την Αστυνομία να επέμβει, θα φέρουν και ποινική ευθύνη.
 Καθιέρωση του μέτρου της «χρέωσης» των εκάστοτε εκπαιδευτικών
υποδομών και εργαστηρίων στους διδάσκοντες. Οποιαδήποτε φθορά ή
βλάβη των υποδομών αυτών, κλοπή ή ζημία, θα επιμερίζεται αφενός στους
φυσικούς αυτουργούς ή δράστες και αφετέρου στους εκπαιδευτικούς και
διδάσκοντες εξ’ ημισείας.
 Επανέλεγχος και αναδιατύπωση σχολικών βιβλίων και συγγραμμάτων,
διόρθωση ιστορικών και ερευνητικών αστοχιών, με στόχο να αποτυπώνεται η
ιστορική πραγματικότητα και να τονώνεται το φρόνημα των Ελλήνων
μαθητών – σπουδαστών.
 Μεταβολή του προγράμματος σπουδών Σχολείων και Πανεπιστημίων ώστε
να προωθείται η κριτική σκέψη και να επενδύεται χρόνος και υλική υποδομή
στην έρευνα.
 Διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, με
καθιέρωση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων συνεργασιών
Πανεπιστημίων – Βιομηχανίας για την εκπόνηση μελετών, την βελτίωση
υποδομών, την χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων, και την θεωρητική
κατάρτιση στελεχών της Βιομηχανίας στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και
πορίσματα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών.
 Διασύνδεση της πολιτιστικής μας βιομηχανίας (Θέατρο, Ιστορία, Μυθολογία,
Φιλοσοφία, Ανθρωπισμός, Επιστήμες) με άλλες, όπως αυτή του
κινηματογράφου, ώστε να καταταχθεί η χώρα στο χάρτη με τους ιδανικούς
36
προορισμούς της παγκόσμιας βιομηχανίας κινηματογράφου για τη δημιουργία
ταινιών με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον ή χρώμα.
 Ενεργοποίηση συντονισμένων δράσεων επανελληνισμού της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας στην Ελληνική Μουσουλμανική Μειονότητα και ιδιαίτερα στις
κοινότητες των Πομάκων και των Αθιγγάνων, με παράλληλη επιστημονική
συνδρομή στην λαογραφική και πολιτιστική αποτύπωση της ιδιομορφίας, των
ηθών και του πολιτισμού τους (καταγραφή γλώσσας, ιδιωματισμών,
ενδυματολογικού κώδικα, ηθών, εθίμων).
37
Υπουργείο Τουρισμού
 Θεσμοθέτηση ειδικού νομικού πλαισίου για αερομεταφορές με αεροταξί
(ελικόπτερα – υδροπλάνα) καθώς και συνδυασμένες μεταφορές με συμβατικά
μέσα (αυτοκινητόδρομοι – αεροπλάνα – τρένα – πλοία) με τα αεροταξί.
 Δημιουργία, είτε στο χώρο υφιστάμενων αεροδρομίων, είτε σε νέα
οροθετημένη – χωροθετημένη περιοχή ή απήνεμο χώρο εντός λιμένος ή
αλλού, ελικοδρομίων και υδροπλάνων, με σκοπό την δια αέρος διασύνδεση
νησιών και άλλων ηπειρωτικών περιοχών ιδιαιτέρως φυσικού κάλλους με την
ενδοχώρα και τα κεντρικά αεροδρόμια ή άλλες υποδομές (μεγάλα λιμάνια –
κεντρικούς οδικούς άξονες) υποδοχής τουριστικού ρεύματος από το
εσωτερικό – και κυρίως από το εξωτερικό.
 Πλήρης Κτηματογράφηση και καθιέρωση όρων δόμησης και πολεοδομικών
σχεδίων σε παράλιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε ορεινές και
ημιορεινές περιοχές με σκοπό την διασάφηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
διαχωρισμού δημοσίων και ιδιωτικών γαιών και οροθέτησης δόμησης με
σκοπό την οργάνωση και ανέγερση πρότυπων τουριστικών συγκροτημάτων
τουριστικής κατοικίας.
 Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας (σε επταήμερη βάση και
ανάλογα με την εποχή) Μουσείων, Πινακοθηκών, και Αρχαιολογικών Χώρων.
 Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας (σε επταήμερη βάση και
ανάλογα με την εποχή) στο μετρό και τουλάχιστον στις βασικές λεωφορειακές
γραμμές, στις μεγάλες ελληνικές πόλεις και ιδιαιτέρως στις τουριστικές
περιοχές.
 Χωροθέτηση και καθιέρωση όρων δόμησης Δημοσίων γαιών, και
παραχώρησή τους με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (μέσω μακράς
μίσθωσης, ή με συμμετοχή του Δημοσίου μέσω ΣΔΙΤ ή άλλων συνεταιρικών
σχημάτων) για δημιουργία από ιδιώτες και λειτουργία Ειδικών Θεματικών
Πάρκων (Ιστορικών – Μυθολογικών κλπ) και άλλων Τουριστικών Υποδομών
(Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Αίθουσες Οπτικοακουστικών Μέσων και Προβολών
κλπ) στα Πάρκα αυτά.
 Αναβάθμιση των σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ώστε να καλύπτουν
σύγχρονες δεξιότητες και ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας και
διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
38
 Επιτάχυνση διαδικασιών εκδόσεως visa σε χώρες που είναι εκτός Συνθήκης
Schengen και παρουσιάζουν αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα
μας και ίδρυση ειδικών γραφείων τουριστικής προβολής στις Μητροπόλεις
των χωρών αυτών για τη ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των
τουριστών από τις χώρες αυτές.
 Οροθέτηση – Χωροθέτηση και καθιέρωση όρων δόμησης σε ακατοίκητα
νησιά, νησίδες ή βραχονησίδες, και παραχώρησή τους με δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό (μέσω μακράς μίσθωσης ή με συμμετοχή του
Δημοσίου μέσω ΣΔΙΤ ή άλλων συνεταιρικών σχημάτων) για δημιουργία από
ιδιώτες και λειτουργία Τουριστικών Υποδομών, όπως Ξενοδοχεία
Πολυτελείας, Συγκροτήματα πολυτελών Εξοχικών Κατοικιών, Καζίνο & Πλωτά
Καζίνο, Ενυδρείων και Παραθαλάσσιων Πάρκων, Θαλάσσια Σπορ κλπ, με
σαφείς και διαφανείς όρους αναφορικά με (α) Περιβάλλον και προστασία του
(β) Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια (γ) Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια.
 Τόνωση του κλάδου τουρισμού κρουαζιέρας, με καθιέρωση ελληνικών
προορισμών ως αφετηρία πακέτων κρουαζιέρας σε Αιγαίο – Αν. Μεσόγειο, σε
συνεννόηση με την ΠΝΟ και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ελληνικές και μη.
 Δημιουργία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, σύγχρονων υποδομών
ναυτικού τουρισμού (μαρίνες, υποδομές ελλιμενισμού, ξενοδοχεία κλπ).
 Διευρυμένη αστυνόμευση, πάταξη λαθρεμπορίου, εμπέδωση αισθήματος
ασφαλείας στο κοινό και στους τουρίστες προκειμένου να τονωθεί το προϊόν
του τουρισμού πόλεων καθώς και του συνεδριακού τουρισμού.
 Σε συνεργασία με την Εκκλησία, άνοιγμα Μοναστηριών και λοιπών
Προσκυνημάτων, καθώς και καθιέρωση περιοδικών Εκθέσεων – Λιτανειών -
Προσκυνημάτων Λειψάνων και λοιπών κειμηλίων ώστε να ενδυναμωθεί ο
θρησκευτικός τουρισμός ομόδοξων καταρχήν χωρών καθώς και λοιπών
πιστών άλλων Δογμάτων ή θρησκειών καθώς και δημιουργία κοινών – μικτών
επιστημονικών επιτροπών Κράτους – Εκκλησίας για την μελέτη, ταξινόμηση,
συντήρηση, αποκατάσταση, ψηφιοποίηση, και διάσωση ανεκτίμητης αξίας
χειρογράφων, βιβλίων, παπύρων και λοιπών τεχνουργημάτων που ανήκουν
σε Μοναστήρια ή άλλα Προσκυνήματα.
 Ανάπτυξη Ορθόδοξου Θρησκευτικού Τουρισμού.
39
 Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού (π.χ. αιμοκαθάρσεις) και Τουρισμού
Συνταξιούχων.
 Αλλαγή νομικού πλαισίου των παιδικών κατασκηνώσεων έτσι ώστε να μην
λειτουργούν μόνο τους θερινούς μήνες και παροχή κατάλληλων και
σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να κατασκευαστούν οι
υποδομές όπου δεν υπάρχουν για την αδιάλειπτη λειτουργία τους.
 Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την Ελληνική κουζίνα ως πακέτο,
για παράδειγμα την παροχή κινήτρων για να σερβίρεται Ελληνικό γεύμα εντός
του κρουαζιερόπλοιου σε κάθε είσοδο και έξοδο στην Ελληνικό ΑΟΖ.
 Κατοχύρωση παγκόσμια των πνευματικών δικαιωμάτων του Ελληνικού
Πολιτισμού και Τουριστικών αξιοθέατων. Αποστολή σχετικής ειδοποίησης σε
όλες τις Πρεσβείες και Προξενεία στην Ελλάδα προς ενέργειες. Ίδρυση
μόνιμης ομάδας εργασίας σε κάθε Πρεσβεία και Προξενείο με μοναδική
αρμοδιότητα την καταγραφή της νόμιμης και παράνομης χρήσης της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδας.
 Δημιουργία, σε συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα, σύγχρονων υποδομών
συνεδριακού τουρισμού όπως μεγάλα συνεδριακά κέντρα, πλαισιωμένα από
πολυτελή ξενοδοχεία, SPA, αθλητικά κέντρα κλπ, για την προσέλκυση
μεγάλων συνεδρίων και λοιπών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο και
συνδυασμός του συνεδριακού τουρισμού με άλλες δράσεις (αρχαιολογικές
επισκέψεις, μουσεία, εστιατόρια κλπ).
 Εκπόνηση σχεδίου αγοράς μεταχειρισμένων ελικοπτέρων (π.χ. Chinook) και
μετατροπής τους σε τουριστικά με σκοπό την μεταφορά τουριστών από και
προς τα νησιά αλλά και από νησί σε νησί. Η στελέχωση και συντήρηση θα
γίνει αποκλειστικά από Έλληνες πιλότους και μηχανικούς ε.α.. Με το νέο
μέσον, θα ρίξουμε το κόστος τον χρόνο μεταφοράς και με δεδομένη την άρτια
εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητος
θα ανανεώσει αλλά και να επεκτείνει το τουριστικό προϊόν σε όλη την
επικράτεια και σε όλες τις εποχές. Συγχρόνως τα ελικόπτερα αυτά θα έχουν
τη δυνατότητα και τον απαραίτητο εξοπλισμό να μεταφέρουν ασθενείς αλλά
και να επεμβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κάτω
από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός και το επιχειρησιακό
τους καθεστώς θα γίνουν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι προαιρετική.
40
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου κα ι νησιωτικής πολιτικής
 Επαναφορά του Λιμενικού Σώματος στο Υπουργείο.
 Μείωση του κόστους διατήρησης της ελληνικής σημαίας.
 Δημιουργία σε συνεργασία με την Ναυτιλιακή Κοινότητα (Εγχώρια και στο
Εξωτερικό) σύγχρονων Ναυτικών Ακαδημιών Εμποροπλοιάρχων ώστε μαζί
με τις υφιστάμενες υποδομές, να εκσυγχρονιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση
και να εξέρχονται καταρτισμένα στελέχη που θα επανδρώνουν την ελληνική
ποντοπόρο ή μη ναυτιλία, αλλά και θα έχουν ευκαιρίες εργασίας και σε άλλες
ναυτικές δυνάμεις του κόσμου.
 Ενθάρρυνση της εγγραφής ή της επανεγγραφής στο Ελληνικό νηολόγιο
πλοίων Ελληνικών συμφερόντων με την δημιουργία ελκυστικών κινήτρων.
 Ενίσχυση της υφιστάμενης Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης με το καθεστώς
της αυτοχρηματοδότησης από ιδιώτες και εταιρείες που έχουν να
παρουσιάσουν νέες τεχνολογίες στην επισκευή και ναυπήγηση πλοίων και
εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης νέων Ναυπηγοεπισκευαστικών Ζωνών.
 Δημιουργία αξιόπιστου Ελληνικού Νηογνώμονα ο οποίος πέρα από τις
επιθεωρήσεις να έχει την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε
ναυτικούς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.
 Παροχή Φορολογικών και Οικονομικών κινήτρων σε νέους και παλιούς
ναυτικούς καθώς και σε εταιρείες που θα προσλαμβάνουν Ελληνικά
πληρώματα, με παράλληλη απλοποίηση της έκδοσης και διατήρησης
ναυτικού φυλλαδίου.
 Λήψη των αναγκαίων θεσμικών και οικονομικών μέτρων και παροχή
κατάλληλων κινήτρων στην Ναυτιλιακή Κοινότητα, για επανεισαγωγή του
Ναυτιλιακού Συναλλάγματος στην εγχώρια οικονομία και το Τραπεζικό
σύστημα και επένδυση μέρους αυτού σε νέες υποδομές καθώς και σε
ναυπηγήσεις νέων πλοίων εγχωρίως παραγομένων.
 Συνεργασία ελληνικών πανεπιστημίων και ακαδημαϊκής κοινότητας (π.χ.
Σχολή Ναυπηγών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) με τη Ναυτιλιακή
κοινότητα και ανάληψη από κοινού ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων, με σκοπό την υλοποίηση μελετών και κατασκευή
πρωτοτύπων για χρήση από την ναυτική βιομηχανία με παράλληλη
41
διατήρηση των πατεντών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από
την Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα, προκειμένου να εξασφαλίζει φθηνό
δανεισμό στη Ναυτική Βιομηχανία της χώρας.
 Διατήρηση του ευνοϊκού και συνταγματικά κατοχυρωμένου φορολογικού
καθεστώτος της Ελληνικής ναυτιλίας.
 Συνεργασία με το City του Λονδίνου για μεταφορά το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα δημιουργώντας την «Ελληνική Ναυτιλιακή
Πόλη», με ρητή δέσμευση του κράτους να παραχωρήσει δωρεάν και για 99
χρόνια την απαραίτητη γη για την ανάπτυξη των απαραίτητων κτιριακών
εγκαταστάσεων. Η συμμετοχή των εφοπλιστών στα έργα υποδομής της
«Ελληνικής Ναυτιλιακής Πόλης» θα είναι στο 60% υπό τη μορφή δανεισμού
από την Νέα Ελληνική Τράπεζα, ενώ το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί
από το Ελληνικό Δημόσιο.
 Δημιουργία παράλληλου νηολογίου για σκάφη αναψυχής κάτω των 50
μέτρων σε προκαθορισμένα νησιά και ναυτικές πολιτείες με ναυτική
παράδοση πχ. Ύδρα, Ψαρά, Οινούσσες, Άνδρος, Γαλαξίδι, Κάλυμνος,
Σπέτσες.
42
Υπουργείο Τροφίμων & Πρωτογενούς Παραγωγής
 Επιπλέον των γενικών μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού
προγράμματος, μείωση κατά 5% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών
γεωργικών – κτηνοτροφικών – αλιευτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
 Ολοκληρωμένη καταγραφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της χώρας,
καθώς και χαρτογράφηση των επισιτιστικών της αναγκών σε αγροτικά
προϊόντα και ζωική παραγωγή, ώστε να υλοποιηθεί η προσπάθεια
αυτάρκειας τροφίμων, αλλά και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση στρατηγικών
αποθεμάτων για μελλοντική εθνική ή διεθνή επισιτιστική κρίση.
 Αυστηρό χωροταξικό σχέδιο βοσκοτόπων και δασών, κτηματογράφηση και
καταγραφή αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά Περιφέρεια
και ανά είδος καλλιέργειας καθώς και περιοχών προστατευμένης αλιείας και
χώρων και περιόδων αναπαραγωγής αλιευμάτων.
 Κατάρτιση ολοκληρωμένου και διαρκώς ενημερωμένου μητρώου αγροτών,
κτηνοτρόφων και αλιέων καθώς και μητρώου αγροτικών, κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων και αλιευτικών περιοχών καθώς και υιοθέτηση
προστατευτικών πολιτικών ως προς τη διατήρηση της εκμετάλλευσης και τη
συνέχισή της από γενιά σε γενιά.
 Κατά προτεραιότητα εκτέλεση μικρής και μεσαίας κλίμακας εγγειοβελτιωτικών
έργων, διάνοιξης αγροτικών και δασικών δρόμων, κατασκευής
υδροταμιευτήρων, καναλιών, διάνοιξη κοιτών ποταμών, με άμεση
χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων όσο και από
άλλες πηγές (βλ. Ειδική Εφεδρική Μονάδα Μηχανικών και Τεχνικών Έργων).
 Παραχώρηση δημοσίων γαιών σε ακτήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν
κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, πλήρη
απαλλαγή τους από φόρο εισοδήματος είτε για τα 3 πρώτα έτη, είτε, εφόσον
οι γαίες που τους παραχωρηθούν είναι στην παραμεθόριο και οι υποψήφιοι
εγκατασταθούν μόνιμα εκεί, για 5 έτη, καθώς και δημιουργία εξειδικευμένων
προγραμμάτων επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων ανά Περιφέρεια. Το ίδιο
αναφορικά με νέους αγρότες ή κτηνοτρόφους που, είτε επιθυμούν να
αναλάβουν εκμετάλλευση άλλου, όταν αυτή χηρεύει, είτε διαθέτουν δικές τους
εκμεταλλεύσεις, τις οποίες τις έχουν αφήσει χέρσες και ανεκμετάλλευτες και
επιθυμούν πλέον να τις εκμεταλλευτούν.
43
 Παροχή φορολογικών κινήτρων (μείωση τελών, φόρων μεταβίβασης
ακινήτων) για συνενώσεις του μικρού κλήρου σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις,
ακόμη και με ίδρυση αγροτικών εταιριών ειδικού σκοπού. Παροχή κινήτρων
για αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού.
 Σε συνάρτηση με το ανωτέρω, πλήρης αναδιοργάνωση του υφιστάμενου
καθεστώτος λειτουργίας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 Αυστηροί έλεγχοι και ποινές σε όσους επιχειρούν παράνομες ελληνοποιήσεις
προϊόντων τρίτων χωρών ανεξαρτήτως αν οι ελληνοποιήσεις αφορούν
προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες.
 Δημιουργία εκπαιδευτικών τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στις
Περιφέρειες για την άμεση και συνεχή επιμόρφωση αγροτών – κτηνοτρόφων
– αλιέων.
 Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να διατεθεί
επιστημονικό προσωπικό από τα γραφεία στις εκμεταλλεύσεις και δημιουργία
αποκεντρωμένων (ανά Περιφέρεια) παρατημάτων τους, με πλήρεις
αρμοδιότητες, ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και το χάσιμο χρόνου
στις πιστοποιήσεις ή στην έκδοση εγγράφων εξαγωγής ή εμπορίας.
 Διάθεση κονδυλίων στην έρευνα και τεχνολογία των εγχώριων ποικιλιών και
φυλών.
 Δημιουργία 2 Τραπεζών, μία για σπόρους και ποικιλίες φυτών και μια για
ζωικό γενετικό υλικό (περιλαμβανομένων και των αλιευμάτων), των ντόπιων
ποικιλιών και φυλών ζώων - ψαριών αντιστοίχως, ακόμη και σε συνεργασία
με ιδιωτικές εταιρίες, για τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
 Διαρκής ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων για τις νέες
καλλιέργειες, τις μεθόδους τους, τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και φυλών,
ώστε να είναι συμβατές με τις κλιματολογικές προκλήσεις και σταδιακή
στροφή της παραγωγής σε ελληνικής προέλευσης ποικιλίες και φυλές.
 Υιοθέτηση δυναμικής προστατευτικής κρατικής πολιτικής ως προς την
προέλευση, τυποποίηση, πιστοποίηση και εξαγωγή ελληνικών προϊόντων
ειδικά δε σε όσα διαθέτουν σήμα κατατεθέν ή Προστατευμένη Ονομασία
Προέλευσης (κρόκος, λάδι, κρασί, μαστίχα, πορτοκάλια Λακωνίας, ροδάκινα,
μήλα Πηλίου, σαρδέλα Καλλονής κλπ).
44
 Μετατροπή της πολιτικής των επιδοτήσεων σε πολιτική επιβραβεύσεων μέσω
της ΕΕ, υπό τη μορφή ακόμη και χρηματικής συνεισφοράς του κράτους στην
παραγωγή, ιδιαίτερα σε παραγωγούς που, είτε παράγουν ελληνικά προϊόντα
(ποικιλίες – φυλές), είτε διαθέτουν την παραγωγή τους για εξαγωγή (από την
οποία το κράτος βελτιώνει το εμπορικό του ισοζύγιο).
 Υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης των εξαγωγών όπως καθιέρωση εξαιρετικά
σύντομων προθεσμιών πιστοποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
παραγωγής (εντός το πολύ 2 ημερών αντί του συνήθους σήμερα, 2 μηνών)
και ενεργοποίηση νέων εναλλακτικών μεθόδων και καναλιών προώθησης της
παραγωγής, είτε διαδικτυακά, είτε με επιδότηση συμμετοχής σε διεθνείς
εκθέσεις είτε και με διοργάνωση road shows ελληνικών αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων σε στοχευμένες αγορές (Ρωσία, Αραβικός κόσμος,
Βόρεια Αμερική, Βόρεια Ευρώπη, Κίνα).
 Σταδιακή αποδέσμευση των αγροτών από τα δάνειά τους, όχι απαραίτητα με
χαριστικές ρυθμίσεις, αλλά με σύνδεση της διαγραφής ή του περιορισμού του
χρέους τους σε συνάρτηση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της
παραγωγής τους και της ωφέλειας αυτής, στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
 Άμεση επιστροφή ΦΠΑ.
 Μείωση των ειδικών φόρων στο πετρέλαιο για τα γεωργικά μηχανήματα και
εγκαταστάσεις.
 Θεσμοθέτηση και λειτουργία κρατικών και ιδιωτικών ανταλλακτηρίων
προϊόντων, καθώς και σφαγείων και ψυγείων, ανά νομό ή/και ανά Περιφέρεια,
στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό και με αυστηρή τήρηση
προδιαγραφών ασφαλείας και κανόνων υγιεινής και περιορισμός της δράσης
των μεσαζόντων μεγαλεμπόρων και χονδρεμπόρων και των κυκλωμάτων
εμπορίας και διακίνησης που με τη μέθοδο καρτέλ καθορίζουν τη ζήτηση και
τις τιμές.
 Στήριξη με φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, των βιοκαλλιεργητών και της
βιολογικής κτηνοτροφίας.
 Επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή του πλήθους και της ποιότητας
των αλιευμάτων, καθορισμός κανόνων αλιείας, επιτήρηση από το Λιμενικό
Σώμα των αλιευτικών περιοχών και προστασία του ελληνικού αλιευτικού
στόλου από επεμβάσεις ή παρενοχλήσεις ανταγωνιστών.
45
 Συνεργασία με την Βιομηχανία Ιχθυοκαλλιεργειών και τους Παραγωγούς
Θαλασσινών (Οστρακοειδή) προκειμένου να διατηρηθεί και επεκταθεί η
ισχυρή θέση στην πανευρωπαϊκή αγορά, με εισαγωγή και νέων ειδών και
ποικιλιών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς στο εξωτερικό, καθιερώνοντας
νέες απολύτως διαφανείς και συμβατές με τα ευρωπαϊκά δεδομένα,
διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων προς εξαγωγή και
προωθώντας τα προϊόντα αυτά σε συνεργασία με τη Βιομηχανία, σε
επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.
 Εξασφάλιση σε κάθε κλάδο παραγωγής (αγροτικής – ζωικής – αλιευτικής)
αυστηρών ελέγχων ώστε να διατηρείται πάντοτε σταθερή η σχέση ποσότητα
προς ποιότητα, αποφεύγοντας δραματικές αυξήσεις στην παραγωγή
(υπερπροσφορά) που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίπτωση στη μέση
τιμή διακύμανσης στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων.
 Συνεργασία των παραγωγών με την Ομογένεια και ειδικά όσους διατηρούν
και λειτουργούν στην αλλοδαπή, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(εστιατόρια, καφετέριες, παμπ, μπυραρίες, καφέ), για τον κατ’
αποκλειστικότητα εφοδιασμό τους με ελληνικά συσκευασμένα –
τυποποιημένα – πιστοποιημένα προϊόντα.
 Δημιουργία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, εμπορικών αερολιμένων
στη Θεσσαλία, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, με αποκλειστικό σκοπό την
δια αέρος μεταφορά νωπών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και διασύνδεση
των αερολιμένων αυτών με τις λοιπές υποδομές μεταφορών της χώρας ώστε
να επιτρέπεται συνδυαστική μεταφορά αγαθών από και προς τη χώρα.
46
Υπουργείο Εργασίας , Υγείας & Ασφαλίσεως
 Καθιέρωση ελάχιστης εγγυημένης κατώτατης σύνταξης για όλους τους
Έλληνες πολίτες στα 800 ευρώ μικτά, ανεξαρτήτως κλάδου ασφάλισης.
 Θεσμοθέτηση τεσσάρων κύριων ασφαλιστικών ταμείων ασφάλισης (συντάξεις
και υγεία), (α) Δημοσίων Υπαλλήλων, (β) Ιδιωτικών Υπαλλήλων, (γ)
Ένστολων και (δ) Δικαστών, και δημιουργία ενιαίου Κεντρικού Φορέα Υγείας
για όλους τους ασφαλισμένους.
 Τήρηση εποπτικών κεφαλαίων Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιριών στην
Τράπεζα της Ελλάδος και αυξημένες υποχρεώσεις των ασφαλιστικών
εταιριών για σύσταση και διατήρηση επαρκούς και υγιούς Επικουρικού
Ταμείου, το οποίο επίσης θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 Αυστηρότατος έλεγχος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών ως προς τα
εποπτικά τους κεφάλαια αλλά και σημαντική αύξηση του επικουρικού ταμείου
των ασφαλιστικών εταιριών, προκειμένου να παρέχονται καλύτερα εχέγγυα
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών και ικανότητα τήρησης των
υποχρεώσεών τους έναντι των ασφαλισμένων.
 Θεσμοθέτηση ειδικού μηχανισμού μεταφοράς των ασφαλισμένων ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιριών στα λοιπά ως άνω ταμεία ασφάλισης σε περίπτωση
που οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες αντιμετωπίσουν πρόβλημα
φερεγγυότητας ή οικονομική δυσχέρεια. Αυτομάτως το ενεργητικό τους, οι
απαιτήσεις και η ακίνητη περιουσία τους θα περιέρχεται στο κράτος ενώ οι
υποχρεώσεις θα επιδιώκεται να διευθετηθούν κατά τα τη διάρκεια που η
εταιρία θα βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.
 Σταδιακή ελάφρυνση και απομείωση του ύψους εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών προς τα Κύρια Ταμεία ασφάλισης με σκοπό στο πέρας της
τετραετίας να μειωθούν κατά 10%.
 Επανεξέταση της συνδικαλιστικής νομοθεσίας. Η Συνδικαλιστική
δραστηριότητα δεν σημαίνει οκνηρία ή αργοσχολία. Ο Συνδικαλιστής θα ασκεί
συνδικαλιστική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα θα εκπληρώνει και όλες του
τις υποχρεώσεις ως εργαζόμενος σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας του
Οργανισμού, της Υπηρεσίας ή της εταιρίας (κρατικής ή ιδιωτικής) στην οποία
υπηρετεί. Κατάργηση δηλαδή του θεσμού του άεργου συνδικαλιστή.
47
 Διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού και επενδυτικού πλαισίου, προκειμένου
να επενδυθούν κεφάλαιο και έρευνα, σε ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες για
παραγωγή από τις ίδιες και διάθεση, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε
εξαγωγές, γενόσημων φαρμάκων και σκευασμάτων, απολύτως συμβατά με
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς ασφαλείας παρασκευής και
διανομής στην εσωτερική αγορά, φαρμακευτικών και λοιπών ιατρικών
προϊόντων.
 Συνεργασία Κράτους με την Ιατρική Κοινότητα και τους Φαρμακοποιούς,
προκειμένου από κοινού, να προωθήσουν την παράλληλη χρήση ελληνικά
παραγομένων γενοσήμων φαρμάκων και των ωφελειών που αυτή μπορεί αν
έχει τόσο στην οικονομία του κράτους, όσο και στους ασφαλισμένους αλλά
και στη σχετική βιομηχανία, η οποία, αναπτυσσόμενη, θα μπορέσει να
απορροφήσει πολύ περισσότερο εξειδικευμένο πλην όμως σήμερα άνεργο
και ανενεργό επιστημονικό προσωπικό.
 Διαμόρφωση νέου Κώδικα λειτουργίας του ΕΟΦ, με σκοπό τον ταχύτερο
αλλά πάντοτε επιστημονικά ορθό και επιβεβλημένο, έλεγχο σκευασμάτων και
λοιπών ιατρικών και φαρμακευτικών υλικών, προκειμένου αυτά να εισάγονται
μεν γρηγορότερα στην αγορά επιτυγχάνοντας έτσι μείωση κόστους
παραγωγής της βιομηχανίας και κόστος χρόνου διάθεσης και εισόδου στην
αγορά, με ευθεία επίπτωση στο κόστος των σκευασμάτων αυτών στον τελικό
καταναλωτή, που θα είναι μικρότερο, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας
υψηλότατο επιστημονικά και τεχνικά άρτιο επίπεδο ελέγχου, ώστε να
εμπεδώνεται στο κοινωνικό σύνολο η ασφάλεια των προϊόντων και
σκευασμάτων και να εμβαθύνεται η πεποίθηση για τη χρησιμότητά τους και
την προτίμηση σε αυτά.
 Παραχώρηση επενδυτικών κινήτρων και προτεραιότητα στη χρηματοδότηση
στις τοπικές ελληνικές εταιρίες Ιατρικού και Φαρμακευτικού υλικού, για την
εγχώρια παραγωγή σκευασμάτων και προϊόντων με υψηλή εγχώρια
προστιθέμενη αξία, για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και εκμετάλλευση
ευκαιριών εφευρετικότητας και πρωτοτυπίας στην παραγωγή νέων
καινοτόμων σκευασμάτων και προϊόντων.
 Διάθεση νέων εργαλείων χρηματοδότησης της Βιομηχανίας όπως μέσα από
χρηματοδοτήσεις Private Equity – Venture Capital και μέσα από εργαλεία που
θα εξασφαλίζουν ταχεία ρευστότητα στις επιχειρήσεις, όπως μέσω της
48
διαχείρισης επιστροφών ΦΠΑ, μείωση των γραφειοκρατικών δυσχερειών για
εξαγωγές, ταχεία έκδοση αδειών κυκλοφορίας σκευασμάτων κλπ.
 Σε συνεργασία με το Υπουργείου Τουρισμού αλλά και τους φορείς του,
ενεργοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν αφενός στην καθιέρωση της
χώρας μας ως προορισμού για ιατρικό και ιαματικό τουρισμό,
εκμεταλλευόμενοι τόσο τις υπάρχουσες υποδομές σε ιδιωτικό και κρατικό
επίπεδο όσο και νέες, που θα αναπτυχθούν σταδιακά μέσα από
προγράμματα επενδυτικά και ερευνητικά αλλά ταυτόχρονα και ως
προορισμού φροντίδας γερόντων και των σχετικών υπηρεσιών που
συνδέονται με αυτές τις δύο δραστηριότητες.
 Για τα ζητήματα προστασίας της οικογένειας, βλ. πολιτικές δημογραφικού στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
 Για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρίζουν ιδιαίτερης στήριξης και
φροντίδας (παραπληγικοί, τυφλοί, κτλ) οι θέσεις μας θα κατατεθούν μετά τη
συνάντηση με τους εκπροσώπους τους.
49
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 Δημιουργία Ειδικού Δικαστηρίου με αρμοδιότητες την εκδίκαση εγκλημάτων
κατά της Πολιτείας καθώς και ζητήματα παράβασης νόμου περί Ευθύνης
Υπουργών ή θεμάτων που άπτονται αδικημάτων Βουλευτών.
 Ενεργοποίηση του πόθεν έσχες για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, για όλους
τους αξιωματούχους και για κάθε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό. Δήμευση
περιουσιακών στοιχείων τους για οτιδήποτε δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
 Πλήρης αναμόρφωση του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών καθώς και της
οικείας συνταγματικής διάταξης, με σκοπό (α) η παραγραφή των εγκλημάτων
που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους να είναι ίδια με όλους
του άλλους Έλληνες πολίτες (β) η υπόθεσή τους να εξετάζεται άμεσα ακόμη
και κατά τον χρόνο ασκήσεως των καθηκόντων των Υπουργών ή Βουλευτών,
εφόσον η Δικαστική Εξουσία διαθέτει αποχρώσεις ενδείξεις για εμπλοκή
πολιτικού προσώπου σε υπόθεση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών ή Βουλευτών.
 Κατάργηση της ασυλίας των Βουλευτών για υποθέσεις οι οποίες δεν είναι
άμεσα συνδεόμενες με τις πολιτικές τους απόψεις.
 Ανέγερση νέων Σωφρονιστικών Καταστημάτων στην Ηπειρωτική & Νησιωτική
Χώρα και ειδικά σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες Νησίδες ή
Βραχονησίδες, ως Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας, για ποινικούς κρατούμενους
που εκτίουν ποινές καθείρξεως πάνω από 15 χρόνια. Στην περίπτωση των
νησίδων – βραχονησίδων (σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10 ν. μιλίων από
μεγάλα κατοικήσιμα νησιά) το κόστος θα μπορεί να αναλαμβάνει και
στρατηγικός επενδυτής ο οποίος θα τύχει ειδικής είτε επιδότησης και
χαμηλότοκων δανείων, είτε φορολογικής αμνηστίας για περίοδο που θα
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών είτε ειδικής φορολογικής μεταχείρισης για
50 χρόνια. Την ίδια στιγμή το Ελληνικό Δημόσιο θα προτείνει στον επενδυτή
την δυνατότητα να αποκτήσει και να επενδύσει – σε διαφορετική
δραστηριότητα – σε αντίστοιχο ακίνητο υπάρχοντος Σωφρονιστικού
Καταστήματος το οποίο θα κενωθεί με την δημιουργία του νέου. Ο
επενδυτής σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο θα αναθέσουν κατόπιν
διαγωνισμού τις εργολαβίες σίτισης, φύλαξης, μεταφοράς, και υποδομών.
Συγχρόνως, τα υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις των υφιστάμενων
ιδρυμάτων τα οποία θα μείνουν κενά μετά τη δημιουργία των νέων και δεν θα
50
έχουν παραχωρηθεί στον στρατηγικό επενδυτή, θα αξιοποιηθούν από το
Ελληνικό Δημόσιο.
 Αποσυμφόρηση των φυλακών από κρατούμενους για μικρή παραβατικότητα
και μετατροπή των ποινών στέρησης της ελευθερίας, σε ποινές είτε
αποκλειστικά χρηματικές, είτε ποινές κοινωνικής εργασίας και προσφοράς σε
Δήμους, Κοινότητες ή στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 Δημιουργία Ειδικών Τμημάτων Δικαστηρίων για την ταχεία και άμεση
εκδίκαση υποθέσεων είτε ιδιαιτέρως οικονομικού επενδυτικού ενδιαφέροντος
είτε ειδικών κλάδων (πχ Ειδικό Τμήμα Σ.τ.Ε. για επενδυτικά σχέδια, Ειδικό
Ναυτοδικείο, κλπ).
 Δημιουργία και λειτουργία Δικαστικής Αστυνομίας στην οποία θα υπάγονται
και οι Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι Φυλακών και άλλων Καταστημάτων καθώς
και οι Φύλακες Δικαστηρίων και άλλων Κτηρίων της Δικαιοσύνης.
 Πλήρης αυτοτέλεια του Προϋπολογισμού Δικαστικής Εξουσίας από τις λοιπές
Κρατικές Δαπάνες.
 Εξασφάλιση σε κάθε περίπτωση ακόμη και για τους άπορους του
δικαιώματος να δικάζονται από το φυσικό τους δικαστή χωρίς αποκλεισμούς.
Υποχρέωση για κάλυψη όλων των δικαστικών εξόδων των αποδεδειγμένα
απόρων, από τον προϋπολογισμό της Δικαστικής Εξουσίας και μέσω ειδικού
λογαριασμού.
 Πλήρης μηχανογράφηση δικαστηρίων, δικηγορικών συλλόγων και
συμβολαιογραφείων, και διασύνδεση των συστημάτων τους για την ταχεία
ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τις υπόλοιπες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων δικαστικών
παραστάσεων ή άλλων παραβόλων.
 Βάση Δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, ΑΦΜ, Μητρώο
Δικαστών και εισαγγελέων, αρχείο υποθέσεων με πλήρη στοιχεία αντιδίκων,
νομικής παράστασης, απόφασης κλπ αλληλογραφίας και πρωτόκολλων,
εισηγήσεις σε συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίας (π.χ. ΣΔΟΕ, Οικονομικό
Εισαγγελέα, Βουλή, αλλοδαπό δικαστήριο) για την καλύτερη και πληρέστερη
παρακολούθηση της δικαστικής ύλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου