Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΙΠΕ.......


 συνείδησιν καθαράν και ήσυχον

ΠΟΣΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ;Προς τον Εϋνάρδο...Βλέπεις εκ της εγκλείστου σημειώσεως ότι ο ναύλος των δύο φορτίων ανέρχεται εις 1.289 δίστηλα, ποσόν υπέρογκον δια την πενίαν μας. Κατόπιν αυτού απεφάσισα να προτιμήσω τα ελληνικά πλοία δια την μεταφοράν των τροφίμων. Ο πλοίαρχος Γιαννίτσης πρέπει τώρα να έχη παραλάβει το φορτίον που παρήγγειλα εις Αγκώνα. Και την παρούσαν επιστολήν μου λαμβάνεις δια του πλοιάρχου Μοναρχίδου, ο οποίς αποστέλλεται και αυτός εις Αγκώνα δια δεύτερον φορτίον σίτου και αραβοσίτου. Και τρίτον πλοίον θα αποστείλω προς το τέλος του μηνός. Και ο μεν Γιαννίτσης φορτώνει με ναύλον 25.000 φράγκων, τα οποία εμβάσθηκαν εις Αγκώνα προς τον κ. Μαρίνογλου παρά του ταμείου της Ελλάδος, δια το φορτίον του Μοναρχίδου, το οποίον είναι διπλάσιον του πρώτου, στέλλω συναλλαγματικάς 50.000 φράγκων, επί τους κ.κ. Βλαν, Κολέν κ.σ. και παρακαλώ τον κ. Εντς να τας πληρώση, πωλών και με χαμόν τα ολίγα κεφάλαια όσα επικατέθεσα εις χείρας του εκ των τελευταίων λειψάνων της όλης μου περιουσίας. Ταύτα δε γράφω λεπτομερώς δια να σε ικετεύσω και πάλιν να μας βοηθήσης και άλλους παροτρύνεις, πάντοτε όμως φροντίζω περί της οικονομικωτάτης διαχειρίσεως του εις ημάς δανειζομένου αργυρίου...

2 Μαΐου 1828 Προς τους ομογενείς Αγκώνος, Τεργέστης, Ενετίας και Λιβόρνου...'Αρτου και χρημάτων ανάγκην έχομεν. Εγώ εκ των λειψάνων της μικράς μου περιουσίας έδωκα ήδη. Κάμετε και εσείς, Κύριοι παν ό,τι δύνασθε προς βοήθειάν μας, στέλλοντες σίτον αραβόσιτον, όρυζαν και άλευρα και ό,τι εξοδεύσετε θα σας πληρωθεί εν καιρώ και παρά της Εθνικής Τραπέζης. Θαρσείτε Κύριοι ότι η Θεία Πρόνοια δεν θέλει μας εγκαταλείψει. Αλλά θυμηθείτε συγχρόνως ότι αυτή τους κόπους σας ευλογήσασα και βίους καλλίστους εξασφαλίσασα εις υμάς, σας προετοίμασε να αισθάνεσθε χαράν και ικανοποίησιν εις την εκπλήρωσιν των οφειλομένων προς την Ελλάδα.

Μάιος 1828


Προς τον Μιχαήλ Σούτσο, πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι...Σας βεβαιώ δε και πάλι και σας παραγγέλω να βεβαιώσετε όλους, ότι ουδόλως θέλω παρεκτραπή της διαγεγραμμένης πορείας μου, ουδέ θέλω προδώσει ουδέν των χρεών μου, αλλ' όλα θέλω τα εκπληρώση μέχρι της τελευταίας στιγμής. Όταν δε καταμάθω ότι δεν δύναμαι πλέον να σώσω τον δυστυχή τούτον τόπον από τα δεινά του εμφυλίου πολέμου και της αναρχίας, ή από εφεδρείαν στρατευμάτων, τότε θέλω υποβάλλει εις όψιν του Ελληνικού Έθνους και του λοιπού κόσμου την αληθή και ειλικρινήν ιστορίαν των πραγμάτων και των ανθρώπων και θέλω αποχωρήσει έχων το μέγιστον των αγαθών: συνείδησιν καθαράν και ήσυχον...


ΠΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ;

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ

 ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΙΩΠΗ.
 
Ως απαράδεκτες απορρίφθηκαν από το πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης οι αγωγές τοπικών φορέων της Χαλκιδικής και της Ξάνθης κατά της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου για το θέμα της λίμνης Βιστωνίδας και των ανταλλαγών.


Ο Πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Ουρανούπολης του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου, κ. Τρύφωνας Μινιντζής, σε συνεργασία με το Δημοτικό διαμερίσμα Τρίγλιας, στις αρχές του περασμένου χρόνου, είχαν καταθέσει  αγωγή κατά της Μονής Βατοπαιδίου η οποία συζητήθηκε στις 5-12-2008.

Στην εν λόγω αγωγή τους, που κατέθεσαν στις 8-2-2008, υποστήριζαν ότι με το υπ’ αριθμ. 2823/22-5-2007 συμβόλαιο ανταλλαγής ακινήτων, της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη, που μεταγράφηκε νόμιμα, η Μονή Βατοπαιδίου μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο εκπροσωπήθηκε  από την ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) ποσοστό 23,625 ‰ του όλου εμβαδού της λιμναίας εκτάσεως της λίμνης (και όχι λιμνοθάλασσας) που ανταλλάχθηκε με ακίνητο στην Ουρανούπολη 8.600 στρεμμάτων που αποτελεί τμήμα που προέρχεται από την διανομή του Υπουργείου Γεωργίας του έτους 1971.

Συγκεκριμένα ισχυρίζονταν ότι:

α) η λίμνη Βιστωνίδα "είναι λιμνοθάλασσα και μάλιστα κοινόχρηστη" και με βάση τις διεθνείς συνθήκες το Ελληνικό Σύνταγμα τους νόμους και το πλέγμα του προϊσχύοντος Οθωμανικού και βυζαντινορωμαϊκού γαιοκτητικού συστήματος "ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και όχι στην Μονή",

β) η ανταλλαγή δεν έγινε για την ουσιαστική εξυπηρέτηση του καλώς εννοουμένου δημοσίου συμφέροντος, διότι το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να απαλλοτριώσει την λίμνη,

γ) αναφορικά με το μεταβιβαζόμενο προς την Μονή ακίνητο αποτελεί δάσος κοινόχρηστο υπαγόμενο στη δασική νομοθεσία, και όχι άρτια και οικοδομήσιμη έκταση μη υπαγόμενη στη δασική αλλά στην αγροτική νομοθεσία, πράγμα που κατά τη γνώμη πολλών σήμαινε και αλλαγή χρήσης, ώστε η αξία των ακινήτων να μην είναι ίση,

δ) η περιοχή της Ουρανούπολης είναι μη αρχαιολογικός χώρος με αποτέλεσμα το προσβαλλόμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο να είναι άκυρο με βάση την ειδική διάταξη του Νόμου 2242/1994.
Επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ουρανούπολης μαζί με το Δήμο Τρίγλιας επικαλέστηκαν στο δικαστήριο υπέρ τους και εναντίον της Μονής την παρέμβαση του Δημοτικού Διαμερίσματος Σταγείρων-Ακάνθου καθώς και του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδος. Ο Δήμος όμως πήρε απόφαση  να μην παρέμβει υπέρ του Προέδρου και του Δήμου Τρίγλιας διότι θεωρούν ότι η περιοχή των 8.600 στρεμμάτων δεν είναι δάσος ούτε αρχαιολογικός χώρος και αυτό αποδεικνύεται από τις παραχωρήσεις που έχουν γίνει από το 1965 και μετά σε δημότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός παρενέβη υπέρ της Μονής αναγνωρίζοντας τα απ’ αιώνος δικαιώματα της Μονής στη λίμνη Βιστωνίδα.
Το δικαστήριο Ξάνθης αποφάσισε με τις υπ’ αριθμ. 99,100,101/9-7-2009 την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης «ελλείψει εννόμου συμφέροντος» των εναγόντων, και διότι κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή με την προσβαλλόμενη σύμβαση ανταλλαγής καθ΄ ό μέρος αυτή αφορά την λίμνη Βιστωνίδα (και όχι λιμνοθάλασσα όπως προέκυψε) η μεταβίβασή της στο Ελληνικό Δημόσιο δεν προσβάλλει αλλά αντίθετα προστατεύει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτής και την ιδιαιτερότητά της ως περιβαλλοντικού αγαθού. Η αποκτηθείσα κυριότητα της Ιερά Μονής στα 8.600 στρέμματα της Ουρανούπολης είτε είναι αρχαιολογικός χώρος είτε έχει τον χαρακτήρα δάσους  ή δασικής έκτασης την καθιστά περίπου σαν κοινόχρηστο πράγμα λόγω των εκτεταμένων και σημαντικών περιορισμών που υπαγορεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος και τους σχετικούς νόμους, συνέπεια των οποίων είναι και η χαμηλή αξία του ακινήτου.

Με την παρούσα απόφαση δεν ακυρώνονται τα συμβόλαια ανταλλαγής που αφορούν τις θρυλλούμενες ανταλλαγές ακινήτων.


ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΧΙ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΙΝΕ.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

BRAVO GEORGAKI


Τελικά όλα αγγελικά πλασμένα. Το πασόκ ειναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και Πρωθυπουργό- Υπουργό εξωτερικών έχουμε και Αντιπρόεδρο αναπληρωτή Υπουργό εξωτερικών τον Πάγκαλο με τρομερή εμπειρία απο το παρελθόν. Πρέπει να του αναγνωριστούν οι μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος οτσαλάν, Ϊμια (την πήρε τελικά την σημαία ο αέρας και την σήκωσε) και στην συνέχεια το THANK SIR στούς Αμερικάνους δεν μπορεί να μην είχε συμετοχή. Και δεν προλάβαμε να ξανααναλάβουμε και απο την πρώτη ημέρα για νέες επιτυχίες, Υπουργείο Μακεδονίας παπαπαπα στεναχωρούμε τους γειτόνους στο πυρ το εξώτερον εμείς θα έχουμε αδελφικές σχέσεις με τα Σκόπια, Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων παπαπαπα εμείς μια ευρωπαική χώρα που ακούστηκε να έχουμε θρησκευμάτων, μακριά. Λοιπόν να μου το θυμηθείτε όλοι σας αυτο το διδυμάκι θα διαπρέψει σε λιγότερο απο έξι μήνες θα λύσουν όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που μας απασχολούν και θα πέσουν απερισπαστη πια απο οτιδήποτε άλλο στο να λύσουν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. θα επιτύχουν με δυσκολία βέβαια αλλά  θα το καταφέρουν να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ σαν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, θα καταφέρουν να μπει η Τουρκία στην ΕΕ αλλά όχι ολόκληρη πρός θεού αλλά μόνο η Ευρωπαική τουρκία λέγε με Κωνσταντινούπολη έτσι ζητάνε τα αφεντικά.  Σιγά, σιγά θα μοιράσουμε και τα πετρέλαια του Αιγαίου με τους αδερφούς συνχορευτές Τούρκους γιατι προς θεού εμείς δεν είμαστε άπληστοι δεν τα θέλουμε όλα δικά μας. Και το κερασάκι στην τούρτα φέρτε ξανά το σχέδιο για την Κύπρο εμείς έχουμε προοδευτικά μυαλά θα το ψηφίσουμε ok sir omama.
Και οτι άλλο θέλετε εμείς είμαστε εδώ, γιατί πατρίδα είναι μόνο μια η Αμερική ωχ συγνώμη η Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΡΑΨΤΕ ΒΑΘΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ 9€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ;

BRAVO GEORGAKI.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑΣ;

"Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ηττάται και υπήρξε ανέκαθεν στηλοβάτης της πατρίδας", δήλωσε και συμπλήρωσε: "Ένα πράγμα θα πω προς όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες: Ψηλά το κεφάλι".

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.